Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

БИОРЕМЕДИАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С ХИМИЧНИ ИЛИ БИОРАЗТВОРЕНИ ХУМУСНИ СУБСТАНЦИИ И БИОЗЕОЛИТИ

Константин Чакалов, Тодорка Попова, инж. Николай Попов, доц. д-р Светлана Браткова, инж. Стоян Манев, инж. Ангел Ангелов
РЕЗЮМЕ

Биологичната рекултивация на отпадни материали от миннодобивното предприятие „Асарел-Медет” АД,
гр. Панагюрище, България е осъществено в условията на съдов опит. Отпадъкът е третиран с биозеолити, биохумати и хуминови киселини екстрахирани чрез биосолюбилизация на леонардит. Този тип третиране забавя процесите на оксидация, респективно излужването на сулфати от хвостовата маса в условията на активната вегетация на тревния чим при този съдов експеримент. Биохуматите са в състояние да повишат биопродуктивността на тези антропогенни субстрати повече от 2 пъти. Третирането на хвостохранилищата с биохумати и биозеолити води до формирането на антропогенен субстрат със свойства подобни на тези на почвите, като така се постига успешна биологична рекултивация с намаляване дебелината на полагания слой почва над хвостовата маса. В дренажните води, при този тип третиране се наблюдава тенденция за намаляване на сулфатните емисии в дренажните води.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

хвостови маси, биоремедиация, биохумати, биозеолити

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Angelova. G..  K. Chakalov. T. Popova and V. Savov. (2009). Influence of Fe, Cu, Mn, Zn, Co chelators on the biotransformation of humic substances of lignite. In Proc.: XI Anniversary Scientific Conference with International Attendance “120 Years of Academic Education in Biology. 45 Years Faculty of Biology –“Biology-Tradition and Challenges”. may 27-29. 2009.. Sofia. Bulgaria BT-p47.
2.    Chakalov. K., Popova. T., and Filcheva E. (2002). Soil fertility management with zeolite amendments. II. Zeolite effect on the maintaining the soil Eh. In: Int. Sym. “Agricultural Practices and Policies for Carbon Sequestration in Soils”. CRC-Press. LLC. Boston. USA. 2002. pp. 229-235.
3.    Chakalov K., T. Popova, and  V. Savov. (2010). Bio modified clinoptilolite – Influense on microelement chelatization in bio transform lignite. In: Zeolite 2010. the 8th International Conference on the Occurrence. Properties and Utilization of Natural Zeolites. 10-18 July 2010. Sofia. Bulgaria 62-63.
4.    Dimitrov. K., and K. Chakalov. (1995). Clinoptilolite melioration of heavy metal rich slag-ash sump fileds. in Int. Simp. and Exhibition on Natural Zeolites. “Sofia Zeolite Meeting’95”. Sofia. Bulgaria. June 18-25. 1995.
5.    Filcheva. E. and Chakalov. K. (2002). Soil fertility management with zeolite amendments. I. Effect of zeolite on carbon sequestration. A review In: Int. Sym. “Agricult. Practices and Policies for Carbon Sequestration in Soils”. CRC- Press. LLC. Boston. USA. 2002. pp. 223-228.
6.    Filcheva. E., Popova. T., Chakalov. K., and Mitov. K. (2002). Improvement of zeolite effect on the polluted soils for  nitrogen and carbon storage. III. Influence of zeolite amendments on organic carbon storage in heavy metal polluted soils. In Proc.: 6th International Conference on the Occurrence. Properties and Utilization of Natural Zeolites. Thessaloniki. GREECE. June 3-7. 2002.
7.    Gardea-Torresdey J.L., L. Tang and J.M. Salvador (1995). COPPER ADSORPTION BY SPHAGNUM PEAT MOSS AND ITS DIFFERENT HUMIC FRACTIONS https://www.engg.ksu.edu/HSRC/95Proceed/tang.html.
8.    Ghosh. S.K.. and Guhasarkar. C.K. (2001). Bio-remediation to clean up environment. www.thehindubusinessline.com/2001/04/05/stories/040525hg.htm.
9.    Popova. T., Chakalov. K., Filcheva. E., and Mitov. K. (2002). Improvement of zeolite effect on the polluted soils for  nitrogen and carbon storage. II. Influence of zeolite amendment on nitrogen storage in heavy metal and As polluted soils. In Proc.: 6th International Conference on the Occurrence. Properties and Utilization of Natural Zeolites. Thessaloniki. GREECE. June 3-7. 2002.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.