Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

МОНИТОРИНГ В РАЙОНИТЕ НА ЛИКВИДИРАНИТЕ УРАНОДОБИВНИ ОБЕКТИ ОТ „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД

Инж. Поля Пенчева, инж. Магда Периклиева
РЕЗЮМЕ

В доклада е разгледана дейността на държавното дружество „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД по изпълнението на дейностите по мониторинга във връзка с ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина в обектите и засегнатите райони. Посочени са нормативните документи с отношение към дейностите по мониторинга, неговите основни и специфични цели. Разгледана е организацията на системата за мониторинг след прекратяване на уранодобива, подробно са описани видовете мониторинг и констатираните проблеми. Експертите от дружеството обобщават, че е необходимо да се приложи така известният и препоръчан от експертите на МААЕ структуриран подход за вземане на решения с участие на всички заинтересовани страни.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

мониторинг, уранодобив, нормативни документи

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Арнаудов, В., С. Петрусенко, Е. Станчева, Л. Таджер. 1998. Ванадиев паргасит и други ванадийсъдържащи амфиболи от метаморфния комплекс в Централните Родопи. Геохим., минерал., петрол., 35, 69-78.
2.    Бейтс, Р. 1965. Геология неметаллических полeзных ископаемых. М., Мир, 545 стр.
3.    Бискэ, Н. С. 1982. Результаты рентгено- и термографического изучения графитов Ладожьского комплекса. Зап. Всес. минерал. общ., 5, 598-605.
4.    Влахов, А. 2007. Разпределение на графита в мраморите от районите на Мадан, Ардино-Неделино и Черничево в Родопите. Геохим., минерал. и петрол., 45, 129-144.
5.    Влахов, А. 2015. Проблеми на рентгеноструктурната графитова геотермометрия. Сб. резюм. нац. конф. с междун. участ. Геонауки 2015, 49-50.
6.    Влахов, А. 2016. Графитът – критична суровина за ЕС. Връзка между приложението, индустриалните характеристики, цените и генезиса на графитовите суровини. Сб. докл. Втора нац. научно-техническа конференция Минералните ресурси и устойчивото развитие, НТС по Минно дело, геология и металургия, 23 ноември 2016, 126-133.
7.    Влахов, А. 2019. Графитът от Централни и Източни Родопи: генезис и характеристика. Геохим., минерал., петрол. 50 спец. изд., 209 с.
8.    Костов, И., Л. Грозданов, С. Пентрусенко, М. Кръстева, Д. Рашкова. 1986. Син- и постметаморфни минерализации в Централните Родопи. Геохим., минерал. петрол., 20/21, 25-57.
9.    Кужварт, М. 1986. Неметалические полезные ископаемые. М., Мир, 205-217.
10.    Николаев, А. Ф., Л. Д. Файзуллин, И. Ш. Исмагилев. 1985. Основные графитоносные провинции СССР. Геология, методы поисков и разведки неметаллических полезных ископаемых. Обзор. М., ВИЭМС, 31 с.
11.    Рябенко, В. А., О. Д. Моськина. 1978. Терригенная (углисто-графитовая) формация Украинского щита и связанные с ней месторождения графита. Геол. журнал,  38, 2, 99-111.
12.    Смирнов, В. И. 1972. Находища на графит. В: Геология на полезните изкопаеми. С., Наука и изкуство, 622 с.
13.    Смирнов, В. И. 1982. Метаморфические месторождения. В: Геология полезных ископаемых. М., Недра, 546-569.
14.    Файзуллин, Л. Д. 1984. Графит. В: Неметалические полезные ископаемые СССР. М. Недра, 294-304.
15.    Catinat, M., P. Anciaux, C.-M. Backman, W. Bosmans, P. Buhholz, A. Ferri, M. Gernuks, A. Gunn, C. Hagelüken, C. Hebestreit, C. Hocquard, S. Horninger, M. Jones, P. Kavina, B. Kertesz, K.-R. Koskinen, N. Lawlor, D. Meger, U. Marklund, S. Moll, A. Morliere, M. Reimann, A. Reller, L. Weber, M. Wyart-Remy. 2010. Critical raw materials for the EU. Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials. http: //ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/documents/index_en.htm, 85 p.
16.    Franklin, R. E. 1951. The structure of graphite carbons. Acta Crystallogr., 4, 253-261.
17.    Harben, P. W., M. Kuzvart. 1996. Industrial Minerals: a global geology. Industrial Minerals Information Ltd. Survey, England, 462 p.
18.    Hetherington, L., E. T. J. Brown, A. J. Benham, T. Bide, P.A.J. Lusty, V. L. Hards, S. D. Hannis, N. E. Idoine. 2008. World Mineral Production 2002-2006. Nottingham, British Geological Survey, 39.
19.    Industrial Minerals.com
20.    Kwiecinska, B. 1980. Mineralogy of natural graphites. Prace Mineral., PAN, 67, 1-87.
21.(Naraoka, H., M. Ohtake, S. Maruyama, H. Ohmoto. 1996. Non-biogenic graphite in 3.8 Ga metamorphic rocks from the Isua district, Greenland. Chem. Geol., 133, 251-260.
22.    Sims, C. 1999. Graphite. In: Keegan, N. (Ed.), Industrial Minerals Prices & Data 1999. Gwent, Pensord Press, 78-81.
23.    Sanyal, P., B. C. Acharya, S. K. Bhattacharya, A. Sarkar, S. Agrawal, M. K. Bera. 2009. Origin of graphite and temperature of metamorphism in Precambrian Eastern Ghats Mobile Belt. Orissa, India: A carbon isotope approach. J. Asian Earth Sci., 36, 252-260.
24.    Tagiri, M. 1981. A measurement of graphitizing degree by the X-ray powder diffractometer. J. Japan Asoc. Mineral. Petrol. Econ. Geol., 76, 345-352.
25.    Ueno, Y., H. Yurimoto, H. Yoshioka, T. Komiya, S. Maruyama. 2002. Ion microprobe analysis of graphite from ca. 3.8 Ga metasediments, Isua supracrustal belt, West Greenland: Relationship between metamorphism and carbon isotopic composition. Geochim., Cosmochim. Acta, 66, 7, 1257-1268.
26.    Van Zuilen, M. A., A. Lepland, J. Teranes, J. Finarelli, M. Wahlen, G. Arrhenius. 2003. Graphite and carbonates in the 3.8 Ga old Isua Supracrustal Belt, southern West Greenland. Precambrian Res., 126, 331-348.
27.    Wada, H., T. Tomita, K. Iuchi, M. Ito, T. Morikiyo. 1994. Graphitization of carbonaceous matter during metamorphism with reference to carbonate and pelitic rocks of contact and regional metamorphism, Japan. Contrib. Mineral. Petrol., 118, 217-228.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.