Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СРАВНЕНИЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ОТКРИТИЯ РУДНИК ПРИ РАЗЛИЧНИ ОГРАНИЧАВАЩИ УСЛОВИЯ

Инж. Стойо Боснев, инж. Димитър Кайков
РЕЗЮМЕ

Търсенето на решения за развитието на минните работи при откритото разработване на находища на подземни богатства понастоящем се извършва с прилагането на софтуерни методи. Те се основават на решаване на оптимизационни задачи, базирани на предварително дефиниран цифров модел на находището. При проведеното изследване са изведени коефициентите на вариация за ключови параметри, определящи ефективността на разработване на открития рудник в стратегически план. На тяхна база е направено примерно сравнение на резултатите от модела при различни ограничаващи условия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

цифрови модели, находища, ограничаващи условия

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Amankawah, H. Mathematical Optimiza-tion Models and Methods for Open-Pit Mining. 2011.
2. Eldert, J. v. Stochastic Open Pit Design with a Network Flow Algorithm: Application at Escondida Norte, Chile, Master of Science Thesis, 2011.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.