Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

УКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА (ЛЬОС) ПОД СЪЩЕСТВУВАЩИ ФУНДАМЕНТИ НА СГРАДИ ПОСРЕДСТВОМ ИНЖЕКТИРАНЕ С ЦИМЕНТОВИ РАЗТВОРИ

Маг. инж. Михаил Петров, ДОЦ. д-р инж. Иван Митев
РЕЗЮМЕ

Статията съдържа информация за заздравяване на земна основа на компрометирани площи под съществуващи сгради посредством инжектиране с циментови разтвори. Разглежданият обект се намира в Северна България. Инжектирането се извършва в льосови почви, като се има предвид, че изчисленото почвено натоварване е R0 = 0,22 MPa. Изчисленията за инжектирането включват натоварването върху единичен фундамент под колона F = 169 kN/m2 и изчисленото натоварване в колоната F = 255 kN.
Основната цел на статията е да предостави решение за аварийно и трайно укрепване на земна основа под съществуващи фундаменти на сгради посредством инжектиране с циментови разтвори.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

циментиране, наземно укрепване

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Илов, Г. Ръководство по Геотехника, разработено съгласно изискванията на ЕВРОКОД 7, София, 2012 г.
2. Евстатиев Д., Р. Ангелова (ред). Циментация на скали и дисперсни почви. София, 1993 г.
3. Evstatiev, D. Loess Improvement Method. Engineering Geology. Sofia, 1988.
4. БДС EN 12716, Execution of special geotechnical works – Jet grouting, 2003
5. www.powercem.com, PowerCem Technologies, The Netherlands.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.