Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АВО ПАРАМЕТРИ ОТ 2D СЕИЗМИЧНИ ДАННИ

Мартин Тошев
РЕЗЮМЕ

Демонстрирана е последователност на обработка за запазване на истинското амплитудно съотношение и последваща АВО обработка на данните, което помага да се разбере, колко важен инструмент е това за откриване на преки признаци за зони на натрупване на въглеводороди използвайки сеизмичните данни.
Получените резултати показват, че всяко едно от избраните свойства, както и АВО индикаторите в случая показват силното влияние върху промените в коефициента на отражение като функция от ъгъла на падане. Анализът на изменението на амплитудите спрямо офсета, тук и в много случаи, помага да се разграничат аномалните зони, които са свързани с амплитудни отклонения при изменение на физическите параметри на разреза.

Ключови думи

АВО обработка на данни, зони на натрупване на въглеводороди, аномални зони

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Ostrander, W. J. Plane-wave reflection coefficients for gas sands at nonnormal angles of incidence: Geophysics, 49, 1984, 1637-1648.
2. Castagna, J. P. AVO analysis – tutorial and review: in Castagna, J. P. and Backus, M. M., Eds., Offset-dependent reflectivity – Theory and Practice of AVO analysis: Soc. Expl. Geophysр, 1993.
3. Koefoed, O. On the effect of Poisson’s ratios of rock strata on the reflection coefficients of plane waves: Geophysical Prospecting, 3, 381-387, 1955.
4. SeiSpace Software: www.halliburton.com

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.