Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПОГРЕБВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ В МНОГО ДЪЛБОКИ СОНДАЖИ

Проф. дгн Димчо Евстатиев, инж. Румен Тачков, геолог Мадлена Цветкова
РЕЗЮМЕ

В редица ядрени държави сондажното погребване се разглежда като алтернативен метод на минното геоложко погребване на РАО. С течение на времето, трудностите, свързани с дълбокото сондиране в голяма степен са преодолени благодарение на множеството проучвания за нефт и газ в света. Редица държави (САЩ, Англия, Швеция и др.), макар и с прекъсвания във времето, продължават проучванията на метода. Основание за тези действия дават множеството положителни страни в него: малката площ на хранилището; възможността за поставяне на отпадъците веднага след оборудване на сондажа; голямата дълбочина и съответно много по-здравата, плътна и по-малко водопропусклива скала; незначителното влияние на земетресения; многократно по-ниската цена и други. Разбира се методът има и своите недостатъци, които в голяма степен се дължат на необходимостта от още проучвания, свързани с ядрения разпад и температурното му влияние върху средата; слабо проучената на големи дълбочини земна кора; по-трудни хидрогеоложки изследвания и др. Многобройните сондажи прокарани в Северна България, опитът в сондирането, подходящата геоложка среда, и не без значение разликата в цената на методите, налага да се обърне нужното внимание на сондажното погребване като добра възможност за справяне с проблема с ВРАО на страната.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

високорадиоактивни отпадъци, сондажно погребване, много дълбоки сондажи, сондажни технологии, сондажи с голям диаметър, геология

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Arnold, B.W., P. Vaughn, R. MacKinnon, J. Tillman, D. Nielson, P. Brady, W. Halsey, and S. Altman. 2012. Research, Development, and Demonstration Roadmap for Deep Borehole Disposal, U.S. Department of Energy, Used Fuel Disposition Campaign, Milestone report FCRD-USED-2012-000269, SAND2012-8527P, Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM.
2. Muller, R.A., S. Finsterle, J. Grimsich, R. Baltzer, E.A. Muller, J.W. Rector, J. Payer, J. Apps. 2019. Disposal of High-Level Nuclear Waste in Deep Horizontal Drillholes. Energies, 12, 2052.
3. Schwartz W. F., Y. Kim, B-G. Chae. 2017. Deep Borehole Disposal of Nuclear Wastes: Opportunities and Challenges. Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology Vol.15 No.4, 301-312
4. IAEA. 2003. Safety indicators for the safety assessment of radioactive waste disposal, IAEA-TECDOC-1372, Vienna.
5. IAEA. 2006. Geological disposal of Radioactive Waste, Safety Requirements WS-R-4, Vienna.
6. Карастанев, Д., Д. Евстатиев, К Стойкова, Р. Наков, А. Бендерев, А. Радулов, Д. Солаков, К. Тодоров, E. Василев и П. Иванов. 2011ф. Проучване на възможностите за изграждане на дълбоко геоложко хранилище . Задача 4 – Анализ и райониране на територията на България, определяне на потенциални вместващи геоложки блокове за дълбочинно погребване на РАО. Отчет по проект № 208041. Геофонд на ГИ-БАН
7. Вавов, Й. 1972. Опитът на дълбокото нефтено сондиране в НРБ. Изд. Техника
8. Beswick A. J,. Fergus, G. F. G, Travis, K. P. 2014. Deep borehole disposal of nuclear waste: engineering challenges – Energy. Vol. 167, Issue 2, 47-66.
9. Salas, A. M., S. R. Griffith. 2016. Annual Site Environmental Report Sandia National Laboratories/New Mexico.. United States: 2017.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.