Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

УРДИНИЯТ ЦИРКУС – ЗАЩИТЕН ПРИРОДЕН ОБЕКТ ЗА МИНЕРАЛИ В РИЛА ПЛАНИНА

Доц. Светослав Петрусенко, Проф. д-р инж. Венелин Желев
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледан геоложкия строеж на Урдиния циркус, в който участват скали на високометаморфния Родопски комплекс: биотитови и амфибол-биотитови гнайси, кварц съдържащи амфиболити, различни типове магматити и дайкови скали. В Урдиния циркус. са описани над 80 минерални вида и разновидности. Най-много са в пегматитите, следвани от скарновите (около 35), а най-малко са тези в ултрабазичните и алпийски тип жили. В Урдиния циркус се намират някои характерни находища за пегматитови и скарнови минерали.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Рила, минерали

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Арнаудов, В. Десилицизирани пегматити от Рила планина. – Год. СУ, Геол –геогр., ф-т, 68, 1976.
2. Арнаудов, В., Св. Петрусенко. Розов цоизит и розов клиноцоизит от Рила планина. Сп. БГД, 3. 29, 1968.
3. Арнаудов, В., Св. Петрусенко, Е. Станчева. Минерален и химичен състав на нечисти мрамори (магнезиално-силикатни скали) от Рила планина. – Сп. БГД, 1-3, 2012.
4. Бончев, Г. Принос към петрографията и минералогията на Рила планина. Сп. БАН, 2, 1912.
5. Димитрова, Е. Петрология на кристалинния цокъл на Северозападна Рила. – Труд. геол., на Бълг., сер. геохим., минер. и петр., 1, 1960.
6. Желязкова – Панайотова, М., Св.Петрусенко, З. Илиев. Минералогия на редкометалните скарни от Седемте рилски езера. – Год. на СУ., Геол.- геогр. ф-т, 65, 1972.
7. Кралева, М., Св. Петрусенко. Вълшебството на Рила.- Изд. Кибеа, София, 2013.
8. Петрусенко, Св. Скаполит от Северозападна Рила. – Изв. Геол. инст., Сер. Геохим., минер. и петр. 18, 1969.
9. Петрусенко, Св. Везувиан от калциеви скарни в Рила планина. – Hist. nat. Bulg., 14, 2002.
10. Петрусенко, Св. Скарнови минерализации в Мальовишкия дял на Рила планина – Хабилитационен труд. ВАК, 1987.
11. Петрусенко, Св. Минералите на Рила – Мин. дело и геол., 5-6, 2018.
12. Петрусенко, Св., В. Арнаудов, Ив. Костов. Смарагдов пегматит от Урдините езера, Рила планина. – Год. СУ,
Геол.-геогр., ф-т, 59, 1966.
13. Петрусенко, Св., Р. И. Костов. Скъпоценните и декоративни камъни на България. – Изд., БАН.
14. Петрусенко, Св., В. Желев. Експертна оценка за природозащитен обект Урдини езера, Рила.- МОСВ. 2003.
15. Arnaudov, V. Pegmatite types of various ages from the Northwestern part of the Rhodope Massif. GeologicaBalcanica, 5, 1975.
16. Arnaudov, V. Native aluminium in desilicated pegmatite with emerald and chryzoberil from Rila Mountin, SW Bulgaria. Geochemistry, Mineralogy and Petrology, 44, 2006.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.