Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СЪCТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕТО НА ПОДЗЕМНОТО ГРАДСКО СТРОИТЕЛСТВО КАТО ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ НА УСВОЯВАНЕТО И ЗАПАЗВАНЕТО НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА

Проф. д-р Любен Ив. Тотев, Проф. дтн Борис А. Картозия, Проф. дтн Андрей В. Корчак
РЕЗЮМЕ

Разработката е насочена към възможностите за комплексно усвояване на подземното пространство в мегаполисите. Целта е повишаване на ефективността при използване на градските пространства, икономия на урбанизирана територия и спазване на екологичните норми. Детайлно са разгледани възможностите за строителство на подземни обекти и влияещите фактори (технически и икономически) и тяхната целесъобразност. Усвояването на подземните пространства, създава условия за формиране на благоприятна икономическа среда, което от своя страна повишава качеството на живот. Авторите правят изводи, даващи насоки за експлоатацията и управлението на подземните обекти, които са предпоставка за създаване на нормативно-правна база за подземно строителство. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ

подземно градско строителство, ефективност на градските пространствата

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Картозия, Б. А., Корчак, А. В., Левченко, А. Н. Проблеми на методологията и практиката на усвояването на подземното пространство на мегаполисите, М., Горный журнал, № 9, 2014, с. 60-64.
2.    Корчак, А. В., Тотев Л. Влияние на технологията на строителството на подземни съоръжения върху безопасността на функционирането им, ANNUAL of University of mining and geology „St. Ivan Rilski“, Volume 55, Part 2:  Mining and mineral processing, Sofia, 2012, с.35-37.
3.    Картозия, Б. А., Корчак, А. В., Тотев Л. Принципи на усвояване на подземното пространство в големи градове  мегаполиси, ANNUAL of University of mining and geology „St. Ivan Rilski“, Volume 55, Part 2:  Mining and mineral processing, Sofia, 2012, стр.32-34.
4.    Картозия, Б.А. Усвояване на подземното пространство на големи градове. Нови тенденции. Трудове на Международен научен симпозиум „Седмицата на миньора 2015“, М., Издателство М., „Горная книга“, с. 615-630.
5.    Картозия, Б. А., Корчак, А. В. Усвояване на подземното пространство на мегаполис. М., ИД ООО „Роликс“, 2016, 28 с.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.