Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПРИРОДНА ИЛИ АНТРОПОГЕННА Е ПРИЧИНАТА ЗА КАТАСТРОФАЛНОТО ПОНИЖАВАНЕ НА НИВОТО НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО

Проф. д-р Ромео Ефтими
РЕЗЮМЕ

В югоизточна Албания, на границата със Северна Македония и Гърция, се намират Голямото (253,6 km2)
и Малкото (47,4 km2) Преспанско езеро. Двете езера се свързват помежду си чрез един малък канал с шлюз. Средното ниво на Преспанското езеро е 850 m
надморска височина, а максималното равнище от 852,91 m е регистрирано през 1993 г. В периода 1963-2003 г., с прекъсване през 1977-1986 г., е фиксирано последователно намаляване на нивото на езерото. Най-ниското регистрирано ниво е 844,42 m при обща кумулативна амплитуда 8,29 m за целия период 1963-2003 г. Изказват се следните хипотези за намаляване на нивото на езерото: а) увеличаване на хидравличната проводимост на карстовия водоносен хоризонт, разделящ Преспанското езеро от Охридското езеро, в резултат на което се усилва дрениране на първото езеро към второто; б) увеличаване на използването на водите на езерото от местното население за селскостопански и индустриални цели; в) изменение на климатичните условия през последните години. Проучването на метеорологичните и археоложките факти обаче показва, че понижаването на нивото на Преспанското езеро е следствие от промени в климатичните условия, които в миналото най-вероятно са били много по-интензивни от сега. Понижаването на нивото на езерото даде възможност да се изследват по-детайлно някои карстови феномени на езерото, като понорът Завер.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Преспанско езеро, карстов водоносен хоризонт, влияние на околната среда, климатични промени

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Aliaj, Sh. 2012. Neotectonic of Albania. Tirana, KLEAN, 292 p. (in Albanian).
2. Eftimi R, Bisha G, Tafilaj I, Sheganaku Xh 1985. Hydrogeological map o Albania, scale 1:200.000, Tirana
3. Cvijic J, 1906: Fundamentals of Geography and Geology of Macedonia and Serbia, Special Edition, VIII+680, Belgrade (in Serb-Croat.).
4. Anovski, T., B. Andonovski, B. Minceva. 1991. Study of the hydrologic relationship between Ohrid and Prespa lakes. – In: Proceedings of an IAEA International Symposium, 11–15 March 1991 Vienna, IAEA-SM-319, p. 62.
5. Eftimi, R., J. Zoto. 1997. Isotope study of the connection of Ohrid and Prespa lakes. – In: Proceedings of International Symposium “Towards Integrated Conservation and Sustainable Development of Transboundary Macro and Micro Prespa Lakes”. Korcha, Albania, 24–26 October 1997, 32–37.
6. Kolaneci, M. 2003. IAEA Regional project RER/8/008 Study of Prespa Lake using nuclear and related techniques
7. Matzinger, A, M. Jordanoski, E. Veljanoska-Sarafiloska, M. Sturm, B. Mu¨ller, A. Wu¨est. 2006. Is Lake Prespa jeopardizing the ecosystem of ancient Lake Ohrid? – Hydrobiologia, 553, 89–109.
8. Eftimi R, Amataj S, Zoto J. 2007. Groundwater circulation in two transboundary carbonate aquifers of Albania; their vulnerability and protection. InL Witkowski Aj, Kowalczyk, Vrba J. (Eds). Groundwater Vulnerability Assessment and Mapping, vol. ll, Taylor & Francis, The Netherlands, pp. 206-218
9. Popovska, C., O. Bonacci. 2007. Basic data on the hydrology of Lakes Ohrid and Prespa. – Hydrological Processes, 21, 5, 658–664.
10. Pano, N. 1984. Hydrology of Albania. Tirana, Institute of Hydrometeorology, Academy of Science, 441 p. (in Albanian).
11. Hollis G.E. & Stevenson A. 1997. The physical basis of the lake Mikri Prespa system: geology, climate, hydrology and water quality. Hydrobiologia , 351, 1, 1-19.
12. Leng, M. J, B. Wagner, A. Bohem, K. Panagiotopoulos, C. H. Vane, A. Snelling, C. Haidon, E. Woodly, H. Vogel, G. Zancheta, I. Baneschi. 2013. Understanding past climatic and hydrological variability in the Mediterranean from Lake Prespa sediment isotope and geochemical record over the Last Glacial cycle. – Quaternary Science Reviews, 66, 123–136.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.