Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Изпитът гаранция ли е за компетентност? Критичен обзор на международните магистрантски програми, даващи професионална квалификация

Проф. Хендрик Гроблър
РЕЗЮМЕ

Неотдавнашно проучване на възможните фактори за ограничения брой на професионално изявяващи се носители на сертификати за компетентност, издадени от южноафриканското правителство, мотивира изследване на международните модели за оценка на компетентността на маркшайдери за целите на професионалната регистрация. Направена е критична оценка на образователните програми за маркшайдери в Австралия, Германия и Обединеното кралство, които са сравнени с действащите в Южна Африка. Периодът за придобиване на висше образование и изискванията за регистрация изглеждат сходни за повечето страни. Установено е, че в отделните образователни модели процесите за оценка на професионалната компетентност значително се различават. Тези модели на оценка се съпоставят с действащия модел в Южна Африка, използван от Министерството на минералните ресурси. Силните страни на всеки модел са установени и откроени, за да се разработи предложение за алтернативна форма на обучение в магистърска степен и оценяване на професионалната квалификация. Резултатите от изходното ниво, използвани от Съвета на инженерите на Южна Африка (Engineering Council of South Africa, ECSA), са сравнени с определените в някои от моделите изисквания за компетентност. Твърди се, че структурираният подход за развитие на компетентност чрез структурирано квалификационно обучение в магистърска степен ще осигури подобряване на скоростта на вземане на изпитите за професионална регистрация. Разработено е предложение за модел на магистърска квалификация или обучителна програма, които биха осигурили структуриран подход за получаване на компетентност. То се основава на силните страни на различните модели на компетентност и се обсъжда в подробности.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

мониторинг на деформации и движения; прецизни геодезически измервания – методи и инструменти

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Queensland Surveyors Act 2003. (2015, June 15). Queensland Surveyors Act 2003,. From Queensland Surveyors Act 2003,:https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/S/SurveyorsA0 3.pdf
2.    businessdictionary.com. (2015, July 7). businessdictionary.com. From www.businessdictionary.com:
http://www.businessdictionary.com/definition/skill.html
3.    Campbell, G. (2007). QUEENSLAND SURVEY BOARD APPLICANT HANDBOOK. QUEENSLAND SURVEY BOARD.
4.    Dennis, E. F. (2003). The mine Surveyor in the RSA – a brief historical review. Institute of Mine Surveyors of South African , 12-15.
5.    Department of Labour USA. (2015, June 15). United States of Amnerica
6.    Department of Labour. From Occupational Safety & Health
7.    Administration: https://www.osha.gov/SLTC/competentperson/
8.    Department of Mineral Resources RSA. (2015, June 15). Mine Surveyor’s
9.    Government Certificate of Competency. From Department of Mineral Resources: http://www.dmr.gov.za/mine-surveyors.html
10.    DMR. (2011). Mine Health and Safety Act No 29 of 1996 Government Gazette 27 May 2011. Government Gazette Republic of South Africa.
11.    Government of Western Australia Department of Mines and Petroleum. (2015, June 15). Applying for certification. From Government of Western Australia Department of Mines and Petroleum: http://www.dmp.wa.gov.au/14874.aspx
12.    Grobler, H. (2015). A future perspective on Work Integrated Learning for South African Mine Surveyors. World Conference on co-operative and work integrated education. Kyoto Sangyo University, Japan: 18-21 August 2015.
13.    Grobler, H. (2014). Report on the GCC Mine survey MS evaluation process. Johannesburg.
14.    Hegeman, M. (2015). Education of Mine Surveyors after graduation. Bochum: Technische Fachschule Georg Agricola.
15.    Hegeman, M. (2015). Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den höheren Staatsdienst im Markscheidefach.
15.    Hegeman, M. (2015, July 7). Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den höheren Staatsdienst im Markscheidefach. (H. Grobler, Interviewer)
17.    International Society of Mine Surveying. (2015). www.ism.rwth-aachen.de. Retrieved January 2010 from International Society of Mine Surveying:
18.    http://www.ism.rwth-aachen.de/cms/
19.    Leighfield, K. (2015, June 13). HSE training model for UK surveyors email discussion. (H. Grobler, Interviewer)
20.    New South Wales Board of Surveying and Spatial Information. (2015, June 15). Pathway to registration Mine Surveyors. From New South Wales Board of Surveying and Spatial Information: http://www.bossi.nsw.gov.au/candidates/candidate_mining_surveyors/path way_to_registration
21.    Oxford dictionaries. (2015, June 15). Oxford Dictionaries. From www.oxforddictionaries.com:
22.    http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/competence
23.    Schulte, R. (2015, May 13). Markscheider information. (H. Grobler, Interviewer)
24.    South African Institute for Mining and Metallurgy. (2015, June 15). Best practice guideline for the development of Graduate Development Programmes . From South African Institute for Mining and Metallurgy: http://www.saimm.co.za/download/SAIMMGuideline-GDPsforEngineeringGraduates07092010.pdf
25. The South African Council for Professional and Technical Surveyors. (2015, June 15). Registration. From The South African Council for Professional and Technical Surveyors : http://www.plato.org.za/4regnotesprof.php
26.    Willows-Munro, S. E. (1948). Minutes of the Quarterly annual General meeting. Journal of the Institue of Mine Surveyors of South Africa , page 19.,

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.