Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПОДЗЕМЕН ДОБИВ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Инж. Надежда Стойчева, Доц. д-р инж. Петър Шишков
РЕЗЮМЕ

За традициите в подземният добив на оразмерени каменни блокове свидетелстват редица исторически документи, както и намерени древни добивни изработки по различни точки на света. Безспорен факт е, че към днешна дата откритият способ е най-популярната практика за добиване на скалнооблицовъчни материали. Една от основните причини за това е свързана с по-ниските производствени разходи при открита експлоатация отколкото при подземна. За по-ниската стойност допринася комбинация от геоложки и технически фактори – относително малката мощност на пластовете разкривка и преимущественото развитие на технологии, които често могат да се използват само на открито. Понастоящем, общите разходи за добивни дейности следва да бъдат преразгледани, поради нарастващия брой и видове ограничения през последните години. Във все повече държави възниква натиск, породен от екологичните и от техническите ограничения за намаляване броя на откритите кариери и за насърчаване на подземната експлоатация.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

добив на декоративен камък, подземен добив, скалнооблицовъчни материали, каменорезни машини, прецизни взривни работи

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Agus. M., A. Bortolussi, R. Ciccu, W. Cuccu, B. Grosso (2000) L’estrazione in sotterraneo dei blocchi di granito con tecnologie avanzate. In. Le cave di pietre ornamentali, GEAM, Torino, pp. 185-192.
2. Ferrero A.M., G. Iabichino (2003) Control and monitoring of stability conditions in dimen- sion stone exploitation: methods and instruments. In: Terezopoulos N., Paspaliaris I (eds) Dimension stone quarrying in Europe and stability of quarrying operations. OSNET, Athens, pp. 61-159.
3. Fornaro M., L. Bosticco (1999) La coltivazione in sotterraneo delle rocce ornamentali.Quaderno n. 22, GEAM, Torino.
4. Fornaro, M., Е. Lovera. (2004) Geological-Technical and Geo-engineering Aspects of Dimensional Stone Underground Quarrying. Robert Hack, Rafig Azzam, and Robert Charlier (Eds.): LNES 104, pp. 574–584. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
5. Mancini R., M. Cardu, M. Fornaro, E. Lovera (2001). Technological and Economic Evolu- tion of Diamond Wire Use in Granite or Similar Stone Quarries. In: 17th Mining Interna- tional Congress and Exhibition of Turkey, Ankara,
pp. 543-548.
6. Oggeri, C. (2002) Design methods and monitoring in ornamental stone underground quarry- ing. In: Baldassarre G., Fornaro M. (eds) Controllo ambientale delle attività di cava per lapidei ornamentali in importanti bacini estrattivi. GEAM, Torino, pp. 85-90.
7. Hristova, T. V., Iv. Mitev, V. Balev. Monitoring of geotechnical facilities through dlt solution, essays of mining science and practice III IOPscience https://rmget.com https://rmget.com/index.php/keynote-lectures.html, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ISSN:1755-1307E-ISSN:1755-1315.
8. Балев, В., Г. Дачев, Ив. Митев. „Сравнителен анализ при определяне на едноосов натиск на скални образци чрез съпоставяне на лабораторни и „IN SITU“ методи“, VII International Geomechanics Conferense Varna, 2016 ISSN 1314-6467.
9. Балев, В. „3d симулация при прокарване на тунел с помощта на 2d софтуер по метод на крайни елементи» списание „Минно дело и геология“ ISSN 0861-5713 ISSN 2603-4549 (online) бр. 5-6/2018.
10. Копрев, И. Технология на добива на скалнооблицовъчни материали. ИК „Авангард прима“ София 2016. ISBN 978-619-160-597-2.
11. Крилчев А. И., Стоянчев Г. М.; „Рискове и тяхната оценка при системите с подетажно обрушаване 2015, Списание „Минно дело и геология“, бр 1-2, стр.47-50, ISSN 0861-5713.
12. Крилчев, А., М. Михайлов: „Изследвания за подобряване условията на труд в среди с високи температури“, Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ – НВУ Васил Левски – 16-18 октомври 2013г стр. 125 – 136, ISB
13. Крилчев, А. „Нови решения за осигуряване на индивидуален температурен комфорт в условия на прегряващ микроклимат при подземния добив на полезни изкопаеми“, 65-та Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ – 2022, стр. 30-35 ISSN 2738-8808 (print), ISSN 2738-8816 (online)
14. Павлов, П., М. Банов. Нарушения на околната среда, предизвикани от подземен добив на полезни изкопаеми. Списание „Минно дело и геология” бр. 7-8/2014. ISSN 0861-5713. с. 48-51.
15. Павлов, П., Ив. Митев, Л. Тотев. Определяне на еластичен и деформационен модул при строителство с натискова плоча. Сборник доклади по проект „Rifren”. ISBN 978-954-353-083-0. Издателска къща „Св. Иван Рилски”. Sofia 2007, с. 79÷83.
16. Презентация на „Скални материали” АД – Русе, (2022).

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДЕТОНАЦИЯ НА НИСКОЧУВСТВИТЕЛНИ ЕКСПЛОЗИВИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА НА МЕЖДИННИТЕ ДЕТОНАТОРИ

гл. ас. д-р Здравка Моллова
РЕЗЮМЕ

В статията са представени изследвания на скоростта на детонация на грубодисперсни и емулсионни експлозиви в зависимост от типа на междинните детонатори. Извършени са лабораторни и промишлени изследвания на скоростта на детонация при различни диаметри на заряда на емулсионни експлозиви с марка „Елацит 1100“ и грубодисперсни амонити- тип АНФО с марка „Анфовекс“. Изпитанията показаха, че при иницииране на емулсионните и грубодисперсните експлозиви с междинни детонатори тип лят бустер се получава стабилна детонация на зарядите с оптимално разрушаване на масива и раздробяване на материала, като иницииращата му способност върху слабо чувствителните експлозиви е значително по- добра от тази на тротиловите пресовки и капсуло чувствителните патронирани експлозиви, използвани като междинни детонатори.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

скорост на детонация, лят бустер, тротилови пресовки, взривни вещества

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Белин В., В. Митков. Влияние качества взрывчатых материалов промышленного назначения на эффективность дробления горной массы взрывом. // Информационно-аналитический бюллетень АНО «Национальная организация инженеров-взрывников в поддержку профессионального развития», № 2, 2015, с.37-39, ISSN 2411-491X.
2. Ivanov, N., P. Shishkov. (2020). Application of non-detonating charges for cautious blasting of concretes. – Journal of Mining and Geological Sciences, р. 53 – 58, vol. 63 / 2020, ISSN 2682-9525, ISSN 2683-0027. (in English).
3. Митков, В. Влияние вида донорного заряда на скорость детонации гранулитов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Издательство: Горная книга (Москва), 2014, № 9, с. 305-309, ISSN: 0236-1493.
4. Mitkov, V. The state of production of waterfilled slurry explosives in the Republic of Bulgaria. // Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2007, p. 57-65, ISBN 978-80-968748-6-6.
5. Митков, В. Нови донорни заряди тип лят бустер от утилизирани боеприпаси.// Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”- София, т. 52, Свитък ІІ: Добив и преработка на минерални суровини, – С.: Св. Иван Рилски, 2009; с. 147-150, ISSN 1312-1820.
6. Mitkov, V. E., V. A. Belin, P. K. Shishkov. Insensitive and high-powered explosive material development to manufacture cumulative charge cutters. MIAB. Mining Inf. Anal. 6Bull. 2022;(5):108-120. [In Russ]. ISBN: 0236-1493
7. Mitkov, V. Study in practice on the blasting parameters of waterproof explosive type slurry. // Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2011, p. 50-58, ISBN 978-80-970265-3-0.
8. Стоилова, С., В. Митков, В. Белин. Сравнение на действието на тротилов заряд, взривен в открити условия и в условия на сондаж със забивка. // Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”- София, т. 57, Свитък ІІ: Добив и преработка на минерални суровини, – С.: Св. Иван Рилски, 2014; с. 111-114, ISSN 1312-1820.
9. Pavlov, P., Totev L., D. Tondera. „Folgen des Erzbergbaus und Einwirkungen auf die Umwelt Bulgariens sowie deren regionalen Ökosysteme – Rekultivierung von Bergbaubetrieben“.
10. Stoycheva, N., P. Shishkov. (2019). Innovative formulations for a new generation of low-speed explosive compositions, designed for blasting in tender conditions and for extraction of rock-cladding materials, Journal of Mining and Geological Sciences, p.94 – 99, vol.62, Nr.2 (in English).

БРОЙ 10/2022 Г. НА СПИСАНИЕ „МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ“ E НА САЙТА

НАКРАТКО

Може да намерите брой 9/2022 г. на списание “Минно дело и геология” в раздел АРХИВ

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.