05.12
2019

ПАСИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА КИСЕЛИ РУДНИЧНИ ВОДИ

Бр. 10-11/2019 г.

РЕЗЮМЕ
Основен екологичен проблем в минно-добивната дейност e генерирането на отпадъчни води с високи киселинност и съдържание на тежки метали, радиоактивни и токсични елементи. За правилното им управление и опазване на околната среда съобразно екологичните норми се провеждат редица проучвания за иновативни методи за третиране на кисели руднични води. Надеждно алтернативно решение в тази област предлагат пасивните технологии за пречистване. Те могат да се моделират съобразно широк спектър от замърсители и да се внедрят ефективно в процесите на третиране на кисели минни води
Ключови думи: кисели руднични води, пасивни технологии за третиране, влажни зони

No. 10-11/2019

A Passive Treatment Technologies for Acid mine drainage
Dipl. Eng. Plamen Tsvetkov , plamen.tsvetkov88@gmail.com
Assoc. Prof. Svetlana Bratkova, s_bratkova@yahoo.com
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia

ABSTRACT
The main environmental problem of mining activities is the wastewater acid generation with high content of heavy metals, radioactive and toxic elements. In order to properly manage of this problem and environmental protection according to environmental standards, many studies are being conducted on innovative methods for acid mine drainage treatment. A passive treatment technologies are a suitable alternative in this cases. They can be design according to an enormous range of contaminants and effectively implemented in acid mine water treatment processes.
Keywords: acid mine drainage, passive treatment technologies, wetlands

05.12
2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА ЕКЗОГЕННИ УРАНОВИ ОРУДЯВАНИЯ (ПЯСЪЧНИКОВ ТИП) НА ПРИМЕРА НА ЯМБОЛ–ЕЛХОВСКИЯ СЕДИМЕНТЕН БАСЕЙН

Бр. 10-11/2019 г.

РЕЗЮМЕ
В статията са разгледани проучвателните дейности в района, който заема най-източните части на Горнотракийската низина в района на градовете Ямбол и Елхово. В геоложко отношение представлява централната част на Тунджанското структурно понижение, разположена в най-западните части на Сакаро-Странджанската тектонска зона. Разгледани са хроно-литостратиграфските единици и магмените тела, които заемат основно място в изграждането на района. Посочени са резултатите на стадий регионални и стадий детайлни работи. По-подробно е акцентирано на характеристиката на находище „Тенево“; радиоложката му характеристика и веществен състав на рудата; качествената характеристика на рудата; минно-техническите условия на експлоатация; изчисляването на запасите и минно-експлоатационна дейност. В заключение авторите подчертават, че ураново находище „Тенево“ е типичен представител на известните в геоложката литература „пясъчников тип“ хидрогенни находища. Незасегнати от експлоатационни работи са около 550 t метал в промишлени категории и около 350 t неизучени ресурси.
Ключови думи: Ямбол–Елховски седиментен басейн, находище „Тенево“, екзогенни уранови орудявания (пясъчников тип)

No. 10-11/2019

Results of the study of exogenic uranium ore deposits (sandstone-type) using the example of the Yambol-Elhovo sediment basin
Dipl. eng. Latyu Stoev
Dipl. eng. Nikolay Gospodinov

ABSTRACT
The paper explores the surveying works conducted in the easternmost part of the Upper Thracian Lowlands in the area of the towns Yambol and Elhovo. From a geological point of view, this is the central area of the structural depression along the Tundzha River, situated in the westernmost parts of the tectonic zone in which the mountains Sakar and Strandzha are situated. The chrono-lithostratigraphic units and magma bodies that are the main features of the geological structure of the area are examined. The results at the stages of regional and detailed works have been identified. An emphasis has been placed on the characteristics of the Tenevo deposit, its radiological profile and the substances contained in the ore, the quality of ore deposits, the mining and technical conditions for operation, deposit size estimation and mining and operational activities. In conclusion, the authors note that the Tenevo uranium deposit is a typical example of the so-called sandstone-type hydrogen deposits. Approximately 550 tonnes of industrial-grade metal and some 350 tonnes of resources that have not been studied are unaffected by operational works.
Keywords: Yambol–Elhovo sediment basin, Tenevo deposit, exogenic uranium ore deposits (sandstone-type)

05.12
2019

ПОГРЕБВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ В МНОГО ДЪЛБОКИ СОНДАЖИ

Бр. 10-11/2019 г.

РЕЗЮМЕ
В редица ядрени държави сондажното погребване се разглежда като алтернативен метод на минното геоложко погребване на РАО. С течение на времето, трудностите, свързани с дълбокото сондиране в голяма степен са преодолени благодарение на множеството проучвания за нефт и газ в света. Редица държави (САЩ, Англия, Швеция и др.), макар и с прекъсвания във времето, продължават проучванията на метода. Основание за тези действия дават множеството положителни страни в него: малката площ на хранилището; възможността за поставяне на отпадъците веднага след оборудване на сондажа; голямата дълбочина и съответно много по-здравата, плътна и по-малко водопропусклива скала; незначителното влияние на земетресения; многократно по-ниската цена и други. Разбира се методът има и своите недостатъци, които в голяма степен се дължат на необходимостта от още проучвания, свързани с ядрения разпад и температурното му влияние върху средата; слабо проучената на големи дълбочини земна кора; по-трудни хидро-
геоложки изследвания и др.
Многобройните сондажи прокарани в Северна България, опитът в сондирането, подходящата геоложка среда, и не без значение разликата в цената на методите, налага да се обърне нужното внимание на сондажното погребване като добра възможност за справяне с проблема с ВРАО на страната.
Ключови думи: високорадиоактивни отпадъци, сондажно погребване, много дълбоки сондажи, сондажни технологии, сондажи с голям диаметър, геология

No. 10-11/2019

Disposal of radioactive waste in deep boreholes
Prof. D. Sc. Dimcho Evstatiev, e-mail: dimcho_e@mail.bg – Geological Institute „Strashimir Dimitrov“, Bulgarian Academy of Sciences
Dipl. Eng. Rumen Tachkov, rtachkov@abv.bg – Geotechnical Research Station in city of Rousse, Geological Institute „Strashimir Dimitrov“, Bulgarian Academy of Sciences
Madlena Tsvetkova – geologist, e-mail: mgeorgieva@geology.bas.bg – Geological Institute „Strashimir Dimitrov“, Bulgarian Academy of Sciences

ABSTRACT
In a number of nuclear states deep borehole disposal is considered as an alternative method of geological RAW disposal. With time the difficulties associated with very deep drilling (up to 5000 – 6000 m) have been overcome to a significant extent thanks to the numerous oil and gas explorations in the world. In some countries (USA, England, Sweden, etc.), although with interruptions, the studies on the method continue. These activities are justified by the many positive aspects: small storage area; possibility of disposing the waste immediately after equipping the borehole; great depth and accordingly much stronger, denser and less water permeable rock; insignificant seismic impact; much lower costs, etc. Of course, the method has its shortcomings largely due to the need for further investigations related to nuclear decay and its temperature effect on the environment; the insufficiently studied Earth’s crust at great depths; the more difficult hydrogeological explorations, etc.
The many boreholes in North Bulgaria, the experience in drilling, the appropriate geoenvironment, and not unimportantly, the difference between costs of the methods, require that special attention should be paid to drilling disposal in very deep boreholes as a good opportunity of solving the problem with high level RAW in the country.
Keywords: highly-level waste, borehole disposal, deep well drilling, technology drilling, large diameter drilling, geology

28.10
2019

ПРИРОДЕН ГАЗ, НЕФТ И БИТУМИ ОТ ЗАПАДНО-ПРЕДБАЛКАНСКАТА НЕФТОГАЗОНОСНА ОБЛАСТ: РЕЗУЛТАТИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ

Бр. 8-9/2019 г.

ABSTRACT

Обобщени са познавателни и практически резултати, добити след дългогодишна търсещо-проучвателна дейност на държавната геоложка служба в областта. Като разполага вече известни геохимични данни върху тукашното отчетливо разчленено геоложко пространство, авторът изтъква, че множеството течни и газообразни въглеводородни акумулации в мезозойски скали не са продукт на „далечна миграция” от дълбоко лежащи палеозойски източници или от района на Луковитското понижение. Напротив, разпределението на техните свойства в дълбочина и по литостратиграфски единици (свити) доказва че нефтогазоносността на мезозойската група от седименти в областта фактически има автохтонен характер.
Ключови думи: природен газ, нефт, битуми, Западен Предбалкан

No. 8-9/2019

Natural gas, oil and bitumen in West Forebalkan producing area: outcomes and questions
Venelin H. Velev – venelin.ve@abv.bg
IO BAS

ABSTRACT
This paper is aggregating Exploration&Prodaction information derived from long lasting activity of Bulgarian geological enterprises in a mentioned area. On the base of many geochemical data, addressed to local formation units, the author reveals that nowadays existing population of hydrocarbon accumulations is not consequence of a long distance migration from the deep sitting Paleozoic source rocks or from the easterly positioned Lukovit depression. In opposite of some early speculations, exposed analytical information proves in practice that oil and gas hydrocarbons are an autochthonous production of the local Mesozoic rock group.
Keywords: natural gas, oil, bitumen, West Forebalkan

 

25.10
2019

ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ТВЪРДИТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОТКРИВКАТА В МИНИ „МАРИЦА-ИЗТОК“ EАД КАТО ПЪТНОСТРОИТЕЛНА СУРОВИНА

Бр. 8-9/2019 г.

Резюме
В доклада са направени изследвания на свойствата на твърдите включения от откривката в мини „Марица-изток“ EАД с цел доказване на възможностите за използването им като суровина за пътни настилки. Извършени са изпитвания за износоустойчивостта по micro Deval на материал от пети откривен хоризонт в рудник „Трояново-3“. Получените резултати са сравнени с характеристиките за използване на материала като пътностроителна суровина, съгласно изискванията на БДС.
Ключови думи: открит рудник, твърди включения, оползотворяване на минни отпадъци

No. 8-9/2019

PROPERTIES AND APPLICABILITY INVESTIGATION OF THE OVERBURDEN SOLID INCLUSIONS AS ROAD CONSTRUCTION MATERIALS IN MINI MARITSA IZTOK EAD
assoc. prof. Dr. Evgeniya Aleksandrova, jogeni@abv.bg
prof. Dr. Ivaylo Koprev, ivokoprev@gmail.com –
assist. prof. Veselin Balev, e-mail: veselinbalev@mgu.bg
assist. prof. Dr. Daniel Georgiev, daniel__georgiev@abv.bg –
University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski”

ABSTRACT

This study provides an investigation of the overburden solid inclusions properties in Mini Maritsa Iztok EAD and their possible application as road construction materials. Several tests using micro Deval method have been performed of the wear resistance of material from the fifth open horizon in Mine Troyanovo-3. The obtained results are compared with the characteristics of road construction materials, according to the requirements of BDS.
Keywords: open pit, solid inclusions, utilization of mining waste

16.08
2019

ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗБОРА НА ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА МЕХАНИЗИРАНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ СОНДАЖИ

Бр. 7/2019 г.

Резюме
Представена е същността и условията на приложимост на съществуващите технологии за механизирана експлоатация на нефтени сондажи. Разгледани са принципите и подходите за определяне на ефективна технология за механизирана експлоатация на нефтени сондажи.
Ключови думи: механизирана експлоатация на нефтени сондажи, дълбочинни щангови помпи

No. 7/2019

Principles and approaches to detemining available technology for mechanized exploitation of oil wells
Assist. Prof. PhD Lachezar Georgiev – lucho_sdng1@mail.bg
University of mining and geology „St. Ivan rilski“

ABSTRACT
The nature and conditions of applicability of the available technologies for mechanized exploitation of oil well are presented. The principles and approaches for determining effective technology for the mechanized exploitation of oil wells are examined.
Keywords: mechanized exploitation of oil wells, sucker rod pumps

16.08
2019

ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА АКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ДОБИВНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Бр. 7/2019 г.

Резюме
Няма да сгрешим ако кажем, че иновациите са един от крайъгълните камъни за постигане на конкурентоспособност и основен фактор за трайно и устойчиво конкурентно предимство на фирмите. Особено актуално е тяхното значение през последните десетилетия, с развитието на информационните и комуникационните технологии, интернет на нещата и други съвременни технологии. Навлизането на съвременните технологии в т.нар. традиционни сектори на националната икономика, като сектора на добивната промишленост е от ключово значение за модернизиране на процесите в нея и постигане на по-висока степен на ефективност. Основна цел на статията е да се проследи иновационната активност на предприятията от добивния сектор на българската икономика в съпоставка с общата за икономиката иновационна активност и с тази на възприеманите за най-иновативни стартъп фирми
Ключови думи: иновации, индустрия, добивна промишленост, предприятие, икономика

No. 7/2019

INNOVATIONS AND INNOVATION ACTIVITY OF THE COMPANIES FROM THE EXTRACTIVE SECTOR OF THE BULGARIAN ECONOMY
Assoc. Prof. Dr. Dimitar Blagoev, e-mail: blagoev@unwe.bg
Industrial Business Department, Business Faculty, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
We will not make a mistake if we say that innovation is one of the cornerstones for achieving competitiveness and a key factor for a sustainable competitive advantage of companies. Particularly relevant is their importance in recent decades, with the development of information and communication technologies, the Internet of things and other modern technologies. The implementation of modern technologies in the so-called “traditional sectors” of the national economy, as the extractive industries is key to modernising its processes and achieving a higher level of efficiency. The main purpose of the article is to trace the innovation activity of the companies in the extractive sector of the Bulgarian economy in comparison with the innovation activity in total for the economy and the perceived for the most innovative-startup companies.
Keywords: Innovation, Industry, Extracting Industry, Enterprise, Economy

16.08
2019

МНОГОЦЕЛЕВИ ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Бр. 7/2019 г.

Резюме
Тази публикация описва разработването на университетски ГИС портал и уеб приложение, което позволява качване на граници на планираните проучвателни зони (в различни ГИС формати) и анализ на евентуални конфликти със съществуващите санитарно-охранителни зони. Всички услуги са създадени с продуктите ESRI Enterprise 10.7.1. (Server, Portal, Datastore, Pro и Web AppBuilder), лицензирани от ЕСРИ България за научно-изследователски и образователни цели в МГУ „Св. Иван Рилски”. Данните по проекта са получени по Закона за достъп до обществена информация. Уеб приложението осигурява удобен и интерактивен достъп до данни за широк кръг потребители в минералносуровинната промишленост, включително минни компании, държавни институции и академичен сектор.
Ключови думи: ГИС, ArcGIS, уеб приложение, облачни технологии

No. 7/2019

MULTI-PURPOSE GEOINFORMATION PORTAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI”
Assoc. Prof. asparuh kamburov, PhD, asparuh.kamburov@mgu.bg
Assoc. Prof. Ivan Mitev, PhD, ivan_mitev@mgu.bg
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia

ABSTRACT
This publication describes the development of an enterprise GIS portal and web-application, allowing user upload of borders of planned exploration areas (in various GIS formats) and analysis of conflict zones with existing sanitary-protective zones. All services are created with ESRI Enterprise 10.7.1. (Server, Portal, Datastore, Pro and Web AppBuilder), licensed for education and research in University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”. All data is acquired according the Access to Public Information Act. The web-application provides a convenient and interactive access to data for a wide range of users in the raw material industry, including mining companies, government institutions and researchers.
Keywords: GIS, ArcGIS, web application, cloud technologies

25.07
2019

ТЕОРЕТИЧНИ РАЗЧЕТИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КИСЕЛИННИ И НЕКИСЕЛИННИ РАБОТНИ РАЗТВОРИ ВЪРХУ ПРИЗАБОЙНАТА ЗОНА НА ПЛАСТА

Бр. 6/2019 г.

Статията е поместена на руски език

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИСЛОТНЫХ И НЕКИСЛОТНЫХ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ ПЛАСТА

Карибаев Аскар Амирханович, 9999012@mail.ru
Докторант Горно-геологического университета „Св. Иван Рилски“, София

АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в теоретическом изучений процесса воздействия кислотных и некислотных рабочих растворов на призабойную зону пласта (ПЗП). Представлены теоретические расчеты и графические зависимости позволяющие определить и оценить глубины проникания и изменения температуры нагрева нагнетаемой в пласт жидкости при постоянном темпе закачки. Установлен и изучен волновой характер изменения концентрации вещества при фильтрации и массообмене промывочной жидкости в проницаемых пластах. Результаты были сведены в таблицах, где представлены расчетные значения времени обработки ПЗП и длина зоны распространения фронта насыщения. Анализ результатов исследования показал, что с ростом температуры время обработки околоскважинной зоны уменьшается в зависимости от ее длины, особенно если длина зоны обработки имеет достаточно большое значение.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: процесс воздействия, кислотные и некислотные рабочие растворы, призабойную зону пласта, глубина проникания, температура нагрева, нагнетаемая в пласт жидкости, темп закачки, длина зоны, фронта насыщения.

No. 6/2019

THEORETICAL CALCULATIONS OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE ACTION OF ACID AND NON-ACIDIC WORKING SOLUTIONS ON THE WRINKLE ZONE OF THE PLATE
Karibaev Askar Amirkhanovich, 9999012@mail.ru
Doctoral student of the Mining and Geological University “St. Ivan Rilski “, Sofia

ABSTRACT
The purpose of the article is to theoretically study the process of exposure of acidic and non-acidic working solutions to the bottomhole formation zone. Theoretical calculations and graphical dependences are presented that allow determining and estimating the penetration depths and changes in the heating temperature of the fluid injected into the formation at a constant injection rate. The wave nature of changes in the concentration of a substance during filtration and mass transfer of flushing fluid in permeable formations has been established and studied. The results were summarized in tables, where the calculated values of the processing time of the PPP and the length of the propagation zone of the saturation front are presented. Analysis of the research results showed that with an increase in temperature, the processing time of the near-wellbore zone decreases depending on its length, especially if the length of the treatment zone is quite large.
KЕYORD: impact process, acid and non-acidic working solutions, bottomhole formation zone, penetration depth, heating temperature, fluid injected into the formation, injection rate, zone length, saturation front.

25.07
2019

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОЦЕНКИ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Бр. 6/2019 г.

Резюме
Разкрити са различните видове условия при подводния добив на полeзни изкопаеми и е анализиран потенциалът на различните видове технологии на добив. Оценени са възможностите за прилагането на различните видове технологични схеми при определени условия посредством количествени показатели. Посочени са видовете механизация и съответстващите им технологични схеми по приложимост за различните видове условия в подводния добив.
Ключови думи: подводен добив на полезни изкопаеми, количествени оценки, технологични схеми, видове механизация

No. 6/2019

Quantitative assessment of the main characteristics different types of underwater mining technologies

assist. prof. Dr. Daniel Georgiev, daniel_georgiev@abv.bg
assoc. prof. Dr. Evgeniya Aleksandrova, jogeni@abv.bg
assist. prof. Dr. Simeon Asenovski, asenovski@gmail.com
eng. Dimitar Kaykov, dimitar.kaykov@gmail.com
prof. Dr. Ivaylo Koprev, ivokoprev@gmail.com –
University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski”