Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ЧИСЛЕНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАЧИ – БЪДЕЩЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

Доц. д-р инж. Иван Митев, инж. Владимир Пенев​
РЕЗЮМЕ

Целта на статията е да ви представим съвременните тенденции при проектирането на тунели и подземни конструкции. Поради липса на единни европейски ръководни принципи и стандартни за проектиране, чрез численото моделиране на геотехнически задачи свързани с проектирането и изграждането на подземни съоръжения от градската инфраструктура е единственият подход, с който валидираме националните стандарти, знания и опит. Тук условно сме представили работния процес, чрез решението на основната задачата, с която да опишем реалната физическа среда с достатъчна точност посредством числено моделиране на реалните условия. Основната цел е постигната, чрез геотехническото моделиране, което ни позволява математически да опишем свойства и поведението на физическата среда, което се доближава до реалните явления. Описвайки всеки етап на строителството, чрез изчислителния модел имаме възможността да бъдат валидирани и верифицирани всички предпоставките, които приемаме по време на инвестиционния процес. Статията разглежда съвременните тенденции и добри практики за числено моделиране при решаване на геотехнически задачи в сферата на подземните съоръжения.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

численото моделиране; геотехника; еврокод; подземни съоръжения; нов австрийски тунелен метод; тунелно пробивни машини

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Athanasopoulou, A., W. Bogusz, D. Boldini, M. Brandtner, R. Brierley, S. Dimova, G. Franzen, H. Ganz, U. Grunicke, N. Malakatas, A. Pecker, K. Roessler, A. Sciotti, A. van Seters, МL. Sousa. „Prospects for designing tunnels and other underground structures in the context of the Eurocodes”, European commission 2022, ISSN 1831-9424.
2. Pavlov, P., L. Totev, D. Tondera. Einsatz einer Tunnel-Bohrmaschine bei der Auffahrung des zweiten U-Bahn-Tunnels der Sofioter Metro. Scientific Reports on Resourse Issues 2012. Volume 2. Freiberg, Germany. ISSN 2190-555X. s. 228-234.
3. Павлов, П., Б. Борисов. Строителство на еднопътен метротунел по нов австрийски тунелен метод. Разширение на първи метродиаметър, София – участък от МС 13-19. 56-та международна научна конференция на МГУ. Свитък ІІ „Добив и преработка на минерални суровини”. ISSN 1312-1820. C. 93-96.
4. Проект за разширение на метрото в София, трета Метролиния – депо „бул. Ботевградско шосе – бул. „Владимир Вазов“ – централна градска част – жк „Овча купел“, първи етап – от km 4+320 (mc5) до km 11+966,34 Обособена позиция № 4 тунелен участък от стартова шахта km 11+966,34 до km 7+186,95 и от km 7+116,1 до km 4+950, включително реконструкциите на съществуващата инфраструктура и вентилационни уредби.” Подобект: междинна вентилационна и водоотливна станция в участък мс 12 – мс 14. 2018 г.
5. Жечев, Н. „Особености на конструктивните проблеми при реконструкция на тунели- геоложко и конструктивно обследване, сп. Минно дело и геология 11/ 2020, ISSN 0861 – 5713.
6. Жечев, Н. „Особености на конструктивните проблеми при реконструкция на тунели- планиране и моделиране“, сп. Минно дело и геология 12/ 2020, ISSN 0861 – 5713.
7. Балев, В. 3D Симулация при прокарване на тунел с помощта на 2d софтуер по метод на крайни елементи, сп. Минно дело и геология 5-6/2018, ISSN 0861 – 5713.
8. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции – 1987 г. и последвали изменения.

ОСОБЕНОСТИ НА ТРИИЗМЕРНИЯ АНАЛИЗ ПРИ ПРИЛОЖНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

Инж. Владимир Пенев
РЕЗЮМЕ

Тенденцията да се прилага триизмерното компютърно моделиране за геотехнически задачи в практиката става все по-силна. Този процес е съпроводен с диалог за предимствата и недостатъците, особеностите и съответствието на триизмерните към двуизмерните анализи. В статията се разглеждат основни постановки за триизмерния анализ чрез гранично равновесие в контекста на устойчивостта на откоси на строителни изкопи, като се обръща внимание на влиянието на топографията на изкопа към резултатите.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

триизмерно компютърно моделиране, анализ на гранично равновесие, устойчивост на откоси

РЕФЕРЕНЦИИ

1. A comparison of slope stability analyses in two and three dimensions.
2. Wines D.,A comparison of slope stability analysesin two and three dimensions, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2016 vol.116.
3. Murray D. FREDLUNDa,1, Delwyn G. FREDLUNDb and Gilson de F. N. GITIRANA Jr., Developments in Landslide Analysis Methodologies, Technical Session N10 “Natural Hazards”,International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE), 2019.
4. Jiang, J.-C., Baker, R., and Yamagami, T. (2003). The Effect of Strength Envelope Nonlinearity on Slope Stability Computations, Canadian Geotechnical Journal., Vol. 40, No. 2, pp. 308-325.
5. Zhang Y., Chen G., Zheng L., Yange L., Zhuang X., Effects of geometries on three-dimensional slope stability, NRC Research Press, 2013.
6. Митев И., „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки“ 2019, ISSN 978-619-91347-2-6.
7. Митев И., „Триизмерен изчислителен модел на вертикална шахта част от междинна вентилационна и водоотливна станция от трета линия на метрото в София““, Списание „Минно дело и геология“, 2019 бр. 3, ISSN: 0861-5713.

ОСОБЕНОСТИ НА ТРИИЗМЕРНИЯ АНАЛИЗ ПРИ ПРИЛОЖНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

Инж. Иван Табов, Инж. Матей Матеев, Емил Здравков, Инж. Иво Маринов
РЕЗЮМЕ

В доклада са представени общи сведения за тунел „Железница“ от автомагистрала Струма, прокарван по нов австрийски тунелен метод (НАТМ), съвместимостта на метода с пробивно-взривните работи и проблемите по прокарването, свързани с разнородните скални разновидности. Разгледани са отделните паспорти на пробивно-взривни работи (ПВР) и мониторинга при тяхното извършване.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Нов австрийски тунелен метод, тунел „Железница“, пробивно-взривни работи

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Проф. д-р Др. Стефанов. 1985 г., Технология и безопасност на взривните работи, София. Печатна база към МНП.
2.    Проф.д-р Ст. Стойнев, д-р Ант. Лаков. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” – част „геология“.
3.    Стиг О Олфсон. „Приложна взривна технология за строителство и минно дело“ АХАВ ООД.
4.    Невена Бабунска, Георги Георгиев, Цветомир Цветков. 2007. Съпоставка между щитов метод и нов австрийски метод при изграждане на тунелите по втори метродиаметър на метрополитена в София“. Сп. Механика Транспорт Комуникации, брой 3.
5.    инж. Ив. Табов. „Технически проект за извършване на ПВР при прокарване на тунел „Железница“ от km 366+720 до km 369+000“.
6.    S. Zare &A. Bruland „Progress of drill and blast tunnelling efficiency with relation to excavation time and costs“ Underground Space – the 4th Dimension of Metropolises – Barták, Hrdina, Romancov & Zlámal (eds) © 2000.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.