Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА БЪДЕЩЕТО ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Проф. дтн Георги Шушулов, доц. д-р Иванка Шушулова, проф. д-р Валентин Велев
РЕЗЮМЕ

Концепцията за устойчиво развитие се е наложила в световен мащаб в резултат на промените в потреблението на съществуващия природен ресурсен потенциал и неговите свойства за приложимост. Решенията на световните форуми на ООН и политиката на ЕС дават основите и насоките за постигане на устойчиво развитие и за ограничаване на проблемите в икономическо, ресурсно и инвестиционно отношение в сложните условия на съвременната икономическа обстановка в света. Балансирането на потребностите с надеждни източници на минерални суровини за постигане на ефективност на икономиката и екологично съответствие с устойчивото развитие е предизвикателството на новото хилядолетие.

Ключови думи

устойчиво развитие, природни ресурси, екологично съответствие

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Шушулов, Г., Состояние и экологические проблемы горнорудной промышленности в Республике Болгарии. Симпозиум на МАНЕБ, Санкт-Петербург, 2008.
2. Шушулов, Г., И. Шушулова Тенденции и возможности обеспечения экологического равновесия при освоении минерального сырья. Симпозиум на МАНЕБ, Санкт-Петербург, 2013.
3. Шушулов, Г., В. Велев, И. Шушулова Насоки за преодоляване на екологичните проблеми в миннодобивната индустрия в България Международна конференция “Проблеми на екологията в минерално суровинния отрасъл“.Варна, 2011.
4. Шушулов, Г., В. Велев, И. Шушулова Екологични проблеми на миннодобивната промишленост в Република България в конфликтните условия на възможностите за тяхното решаване. Научно-техническа конференция с международно участие. Технически университет Варна, 2010.
5. („Будущее, которого мы хотим“. Итоговый документ КонференцииООН, Рио + 20, МАНЕБ, Санкт-Петербург, 2013)
6. Национална стратегия за развитие на минната индустрия в България. 2011 (Проект)
7. Годишен бюлетин Минерално суровинната индустрия в България, Българска минно-геоложка камара (2002-2015).
8. Материали по екология и устойчиво развитие, Европолитика на ЕС,
9. Материали с Решения на ООН за екологията и устойчивото развитие. Интернет,2000-2016.
10. Материали от международни симпозиуми по екология с участие на представители от минната общност в България. 2013-2015г. НТС по МДГМ
11. Материали от Националния геофонд, България.
12. Доклад Генерального секретаря ООН, Возможная сфера охвата и методология глобальнаго доклада об устойчивом развитии, 2014.
13. Резолюция, принятая Генеральной Асамблеей на ООН, Преобразование нашего вмира: Повестка дня в области устойчивога развития на период до 2030 года, 2015.

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ

доц. д-р Валерия Ковачева, проф. д-р Валентин Велев
РЕЗЮМЕ

Анализът на резултатите от тридесет годишното изпълнение на Концепцията за устойчиво развитие показва, че са налице редица нерешени проблеми и липсва конкретика по отношение прилагане на ключовите принципи. Специално внимание е отделено на тенденциите в добива и потребление на минералните ресурси. Светът продължава да увеличава потреблението на първични минерални ресурси. За съжаление, не се наблюдава трансформация в посока ограничаване на този процес, каквито са очакванията на световната общност. Известен оптимизъм за нова политика в минералния сектор вдъхват обстоятелствата, че световната общност декларира готовност за промяна. За целта е необходим синхрон в световната, националните и фирмените политики.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Мизийска платформа, девонски карбонати, типове порестост

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Нашето общо бъдеще, Доклад на Световната комисия по околна среда и развитие., П. Берон, С. 1989.
2.    Еnvironment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability, Proceedings of the Thessaloniki International Conference 1997, organized by UNESCO&the Governement of Greеce, 1998.
3.    План за постигане на икономически растеж, основан на ефективно използване на ресурсите, Втори световен форум „Ресурси“, Давос, 09. 2011.
4.    Брадли, Брукс, Рио+20 – екологична конференция на недоволните, Асошиейтед Прес, 2012.
5.    Возможная сфера охвата и методология глобального доклада об устойчивом развитии, Доклад генерального секретаря ООН, 2014.
6.    Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на периоде до 2030 года, Резолюция, принятая Генеральной Асомблеей на ООН, 2015.
7.    The Future Availability of Natural Resources: A New Paradigm for Global Resource Availability”, World Economic Forum, 2014.
8.    Mining&Metals in a Sustainable World 2050, World Economic Forum, 2015.
9.    Wagner, M., Wellmer, F.W. A hierarchy of natural resources with respect to sustainable development—A basis for a natural resources efficiency indicator. In Mining, Society and a Sustainable World; Richards, J.P., Ed.; Springer: Heidelberg, Germany, 2009.
10.    World mining data, vol 32, Viena 2017.
11.    www.usgs.gov
12.    Сластунов, С.В., В.Н. Королева, К.С. Коликов, Е.Ю. Куликова, А.Е. Воробьев, В.В. Качак, В.И. Бабков-Эстеркин, А.Т. Айруни, А.С. Батугин, А.А. Шилов, Горное дело и окружающая среда, Москва, Логос, 2001.
13.    Nooten, G. A. Sustainable Development and Nonrenewable Resources—A Multilateral Perspective, Proceedings for a Workshop on Deposit Modeling, Mineral resource Assessment and Their Role in Sustainable Development, 2007.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.