Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
ada tepe first blast

„АДА ТЕПЕ“ – ПЪРВИЯТ НОВОРАЗРАБОТЕН РУДНИК В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 40 ГОДИНИ

 

На 3 юли 2018 г. служители на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, подизпълнители и жители на Крумовград станаха свидетели на първото производствено взривяване на новоразработващия се рудник „Ада тепе“ в Крумовград. За всички, участвали в осъществяването на проекта до този момент, достигането до етапа на разкриване на рудника се прие с голямо вълнение. Нескрито вълнение изпитаха и жителите на община Крумовград, за които производствени минно-добивни дейности са непозната новост.
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД повече от дванадесет години инвестира в разработването на открит рудник в участък „Ада тепе“ в Крумовград. След като успя да спечели подкрепата на местната общественост, благодарение на ангажираността на целия екип, вярата в проекта и желанието на компанията да адресира всички опасения, от края на август 2016 г. успешно се реализира етапът на строителство.
Участък „Ада тепе“ на находище „Хан Крум“ ще бъде разработван по открит способ предвид разположението на залежите от златосъдържаща руда близо до повърхността. Дейностите по разработката предвиждат пробиване и взривяване, последвано от изземване и транспортиране на добитата маса. Рудникът започва да се развива от хоризонт 485 през стъпала с височина от 5 m.

„Едно от основните предимства на Дънди Прешъс Металс е, че изпълнява поетите ангажименти. Независимо дали става дума за социалните ни договорености, за опазване на околната среда или спазване на производствения график, стремим се да планираме така, че да предоставяме резултат, както сме обещали.“ – сподели изпълнителният директор на Дънди за България д-р инж. Илия Гърков.

„За да достигнем до етапа на първите пробивно-взривни работи, извървяхме доста дълъг път, в който всеки от нас натрупваше знания и опит. И днес продължаваме да се учим, все пак това е първото новоразработено находище за последните 40 години. Доволен съм, че започнахме с минните дейности. Доставя ми удоволствие да работя и увеличаването на ангажираността ми е приятно. За всеки един от нас – от минните инженери,
маркшайдерите, операторите, началник смените, та до мен – тази работа е новост и се учим. В началото започнахме с едни представи, сега вече сме напаснали някои процеси и търсим ефективност. Работата е интересна и това ни държи силно мотивирани. Пожелавам на колегите здраве и работата да върви спорна и безопасно.“ – сподели Борислав Гечев, главен инженер „Производство“.

АВСТРИЙСКАТА КОМПАНИЯ INTECO ПУСНА НОВА ПОТОЧНА ЛИНИЯ

Австрийската компания Inteco пусна нова поточна линия за супериздръжливи валцовани стоманени топки SMARTBALL в България.

Най-модерната линия на Балканите за производство на висококачествени стоманени топки (млевни тела) стартира в Карлово

КОНФЕРЕНЦИЯ НА EUMICON 26 – 28 септември 2018 г., Виена, Австрия

Цифровизация, изкуствен интелект или интернет. Технологичната революция ще донесе поредица от нови продукти и иновативни услуги през следващите десетилетия. Тези промени също така ще окажат значително влияние върху добавената стойност на добивната промишленост и нейните производства надолу по веригата. Ето защо, EUMICON в партньорство с Федералното министерство на устойчивото развитие и туризма на Република Австрия организира международна конференция  във Виена по време на австрийското председателство на ЕС – 26-28 септември 2018 г.
Конференцията е насочена към лицата, вземащи решения в икономиката, науката и суровинната политика, както и в областите на суровинната и преработвателната промишленост. Езиците на конференцията са немски и английски.
Професионални екскурзии, атрактивна социална програма и официална вечеря допълват предложението за конференцията.

 

 

EUMICON (Европейска конфедерация на минералните ресурси) е съвместна платформа на заинтересовани страни от държавната администрация, промишлеността в областта на суровините и науката. EUMICON обединява 160 компании от секторите стомана, минно дело и цветни метали с производствени и дистрибуторски центрове в повечето части на Европа. Eumicon цели насърчаване на диалога по отношение на суровините и осигуряване на устойчиви решения.

БМГК БСК My Competence

БЪЛГАРСКАТА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА УЧАСТВА В СКС КЪМ СЕКТОР „ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ“ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА

Секторният консултативен съвет се създава във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, с конкретен бенефициент Министерството на труда и социалната политика. Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от Българската стопанска камара, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на ЕС.
В предишния програмен период Българската стопанска камара изгради 20 секторни консултативни съвета, а в рамките на настоящия проект е предвидено изграждането на нови 5 съвета, един от които е този за сектор „Добивна промишленост“.
Пилотни предприятия и учредители на СКС „Добивна промишленост“ са: „Геопс-болкан дрилинг сървис“ ЕООД, Пловдив; „Евротест-контрол“ ЕАД, София; „Мини марица-изток“ ЕАД, Раднево; „Асарел-Медет“ АД, Панагюрище; „ГЕОТЕХМИН“ ООД, София; „Горубсо-мадан“ АД, Мадан; „Дънди прешъс металс челопеч“ ЕАД, Челопеч; „Елаците-мед“ АД, Мирково; „Каолин“ АД, Сеново; „Златна панега цимент“ АД, Златна панега; „Имерис минералс българия“ АД, Кърджали; минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“, София; Национална агенция по професионално образование и обучение; Българска минно-геоложка камара.
За председател на СКС бе избран д-р инж. Иван Митев –
член на УС и изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара, а за референт – Деница Цветкова, административен секретар на БМГК.
Основна задача на секторните консултативни съвети е създаването и актуализирането на секторните компетентностни модели и тяхното прилагане:
– Организират и координират дейности по изготвяне на анализи за тенденциите в развитието на технологиите и техниката, прилагането на „най-добрите” достъпни технологии и влиянието им върху изискванията към компетенциите на работната сила в сектора;
– Създават специализирани експертни общности (от водещи мениджъри, технолози, експерти в областта на управлението на човешките ресурси, водещи оценители, аналитични специалисти от съответните технологични направления в сектора и др.), от които сформират експертните екипи за разработване и актуализиране на секторните компетентностните модели.
– Организират изготвянето на експертизи за перспективността на развитие на конкретните предприятия в сектора и възможностите за възникването на нови производствени структури, нови професии и длъжности и свързаните с тях компетенции;
– Прилагат или разработват препоръчителни секторни стандарти за изискванията към компетенциите на работната сила за определени значими за съответния сектор професии, съгласувано с интересите на пилотните предприятия;
– Създават стандартизирани класификатори и описания на компетенциите (базирани на чуждестранни и български системи), адаптират ги към българските условия с участие на експертни групи от всеки от пилотните сектори и по целесъобразност ги актуализират на определен период от време;
– Прилагат или разработват препоръки при определянето на индикатори за оценка компетенциите на работната сила за ключови длъжности, предназначени за заинтересованите предприятия от сектора и работата на оценителите в тях;
– Организират и координират провеждането на експертизи, анализи и прогнози за потребностите от работна сила по професии и длъжности (работни места) в сектора с използването на секторните компетентностни модели;
– Организират обсъждания, работни дискусии и изготвят проекто-становища за промяна в законовите и подзаконовите нормативни актове и документи, и ги изпращат по целесъобразност в националния съвет за оценка на компетенциите.
На заседанието си от 18.06.2018 г. СКС към сектор „Добивна промишленост“, въз основа на проведено проучване в сектора по метода Делфи, утвърди за разработване следните четири ключови длъжности:
– Началник, рудник;
– Главен инженер, добивна промишленост,
– Инженер, обогатяване на полезни изкопаеми;
– Ръководител група, добивна промишленост.
На утвърдените ключови длъжности ще бъдат разработени компетентностни профили, базирани в информационната система за оценка на компетенции MyCompetence.
БМГК, БСК

Минстрой Николай Вълканов награждаване

„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД – НОСИТЕЛ НА СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА КРИБ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА В БЪЛГАРИЯ

Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България раздаде годишните си бизнес награди на официална церемония в София Тех Парк. За четвърта поредна година една от най-големите работодателски организации у нас – КРИБ, събира бизнес и правителство на годишния си бал. Той се провежда под патронажа на премиера Бойко Борисов.
23 компании се състезаваха в 3 категории – за иновации, растеж и качество.
„Близо 3/4 от брутния вътрешен продукт на България се постига благодарение на вашите усилия.“ – с тези думи премиерът Бойко Борисов се обърна към ръководителите на най-големите компании у нас по време на бала на КРИБ. „Пожелавам заедно да водим държавата към по-добри времена“, каза премиерът.
Специалната награда на председателя на КРИБ за цялостен принос за развитието на икономиката в България получи „Минстрой Холдинг“ АД. Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев връчи наградата на проф. дтн инж. Николай Вълканов.
„Зет и Ем Прайвит Ко“ ООД получи голямата награда в категория „Качество“. Министър-председателят Бойко Борисов връчи наградата на Николай Младжов, собственик и управител на компанията.
Голямата награда в категория „Растеж“ беше присъдена на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, а в категория „Иновации“ големият победител е „Тал Инженеринг“ ЕООД.Минстрой Николай Вълканов награждаване

Метродепо Земляне Геострой строителство

„Геострой“ АД изгражда успешно МЕТРОДЕПО „ЗЕМЛЯНЕ“

В ход е строителството на метродепо „Земляне“, чието изпълнение стартира през 2016 г. Строителната компания „Геострой“ АД е лидер на обединение „Геометро Земляне“ с членове „Трансремонтстрой“ ЕАД и „Биас М“ ЕООД, което изпълнява проектиране и строително-монтажни работи на метродепо „Земляне“. Обектът обхваща част от територията на сегашния автобусно депо „Земляне“ и се строи без да се нарушава нормалното му функциониране.
Метродепо „Земляне“ е предвидено за обслужване на трети диаметър на софийското метро. Изпълнението на 400 m метротрасе, гаражно хале за 26 влака, ремонтно хале, административна сграда и съпътстваща жп и обслужваща инфраструктура са предмет на този сложен проект. Финансирането е по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020.
Ето данни за някои от частите на проекта. В гаражното хале са предвидени 13 коловоза, на които могат да се поместят 26 влака с дължина до 80 m. Интересно съоръжение е каналният струг, който се разполага под нивото на работната площадка. Той служи за репрофилиране на колелата на влака без демонтаж. Ремонтното хале е проектирано на две нива. Оборудвано е с два портални крана с товароносимост 12,5 t, с които се обслужва цялата дължина на помещението.

Метродепо "Земляне"

Метродепо "Земляне"

 

Основните предизвикателства при изпълнението на проекта са свързани с обстоятелството, че метродепо „Земляне“ се изгражда на територията на действащото автобусно депо „Земляне“. Това наложи изграждането на много нови сгради и съоръжения, за да не се нарушава нормалното функциониране на автобусното депо.
Обединение „Геометро Земляне” изгради нов паркинг за 126 автобуса с площ 17 000 m2 на територията на Конна база „Хан Аспарух“, в съседство с автобусно депо. Две нови съоръжения също са изградени допълнително – бензиностанция с 6 горивоколонки и автоматична автомивка за измиване на 2 автобуса, тъй като съществуващите засягат новото строителство.
Изпълнен е и транспортен тунел осигуряващ връзката на автобусите с входа на автобусното депо, преминавайки под релсовия път на коловозите. Тунелната конструкция осигурява двупосочно движение – две по две ленти със средни колони и прилежащи тротоар. Към месец момента обединение „Геометро Земляне“ е завършило конструкциите на всички сгради и съоръжения. Изпълняват се настилки, релсов път и инсталации.
Опитът също има значение. За „Геострой“ АД това е нов проект в изпълнение на обществено значимия проект на Столична община за разширение на софийското метро, след участието на строителната компания в изграждането на метростанциите „Джеймс Баучер“ и „Бизнес парк София“.
„Геострой“ АД

ДПМ Крумовград Ада тепе корпоративна социална отговорност

Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс“ подписаха Годишен рамков договор за инвестиции в обществото на стойност 500 000 лева

На 15 май Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ сключиха Годишен рамков договор за инвестиции в обществото на стойност 500 000 лв. На официална церемония подписите си под документа поставиха кметът Себихан Мехмед и председателят на Общинския съвет Метин Байрамали, изпълнителният директор на минната компания д-р инж. Илия Гърков и оперативният ѝ директор инж. Любомир Хайнов.
В същия ден се проведе и Ден на отворените врати, по време на който „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ представи пред близо 100 граждани и журналисти напредъка по новостроящия се рудник „Ада тепе“.
Новите половин милион лева през 2018 г. ще направят Крумовград и околията още по-добро място за живот и работа и ще върнат интереса на младите хора към региона. Припомняме, че в края на миналата година „Дънди Прешъс Металс” беше удостоена с почетна грамота „Общински дарител“ от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Призът беше връчен в категория Общински дарител средни общини за дарените над 1,6 млн. лв. в подкрепа на проекти и инициативи за подобряването на инфраструктурата, здравеопазването, образованието, развитието на културата и спорта в общината.
„Споразумението за инвестиции в обществото, което подписахме днес с община Крумовград, е вече традиция, която гарантира, че подкрепата на „Дънди Прешъс Металс“ за развитие на региона ще стане многогодишна. Така че заедно ще вървим напред“, каза Илия Гърков.
От минната компания съобщават, че Годишният рамков договор за инвестиции в обществото между тях и общината включва финансиране на следните проекти:
• Асфалтиране на участъци от републикански път III – 592 Крумовград – Токачка в чертите на Крумовград –
части от ул. “Христо Ботев“;
• Асфалтиране на подходи към Спешна помощ и Медицински център в Крумовград;
• Асфалтови кърпежи на улици в Крумовград;
• Ремонт на покрива на сграда на блок А на МБАЛ „Живот+“, Крумовград;
• Частична подмяна на дограма и топлоизолация на сграда на блок А на МБАЛ „Живот+“, Крумовград;
• Водопровод от водопроводна мрежа „Орех“ до ПС „Звънарка“;
• Изграждане на спортни съоръжения „Игрище за минифутбол“;
• Средства за носии на група „Силивряче“ към ЦПЛР-ОДК, Крумовград;
• Асфалтиране на път в с. Сърнак;
• Бетонова настилка на махали в с. Сърнак;
•  Осигуряване на средства на ФА „Изворче“ и ТК “Ритмика“ към НЧ “Христо Ботев – 1914“, Крумовград за участие в 8-ми международен фолклорен фестивал в Паралия – Катерини, Гърция, и заснемане на филм с участието на ФА „Изворче“;
• Осигуряване на средства за участие на женска фолклорна група и ТК “Детелини“ към НЧ “Народни будители – 1925“ с. Аврен в 8-ми Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана“ в Арбанаси;
• Осигуряване на средства за закупуване на озвучителна техника в НЧ “Д-р Петър Берон“, с. Странджево.

„Благодарни сме за всички инвестиции от страна на „Дънди Прешъс Металс“, които са много необходими за нас. Фирмата успя да удовлетвори всички наши претенции по реализирането на проекта за рудник „Ада тепе“ и това е трети пореден годишен рамков договор, в който приоритет са развитието на инфраструктурата и социални значими обекти в общината и близките до рудника селища. Благодарим на „Дънди Прешъс Металс“ за голямата подкрепа“, заяви по време на подписването кметът г-жа Себихан Мехмед.
В деня на подписването на Годишния рамков договор, от „Дънди Прешъс Металс Крумовград” организираха и Ден на отворените врати в рудник „Ада тепе“. По време на събитието представители на минното дружество показаха на местните граждани и журналисти напредъка по новостроящия се обект. Над сто души посетиха „Ада тепе” и получиха пълна информация за новостроящия се обект и прилагането на най-високите световни стандарти за строежа на рудника.

 

рудник "Ада тепе", Дънди Прешъс Металс Крумовград
Общ поглед на рудник “Ада тепе”, Дънди Прешъс Металс Крумов град

Припомняме и още информация по проекта:
Община Крумовград ще получава ежегодно 50% от изплатеното от „ДПМ Крумовград“ ЕАД концесионно възнаграждение за всяка година от времето на експлоатация на рудник „Ада Тепе“.
През 2015 г. „ДПМ Крумовград“ и община Крумовград подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество, в който страните потвърждават, че ще обединят усилия и ще работят в дух на партньорство за осигуряване на трайни ползи за жителите на община Крумовград чрез сътрудничество в икономическото и социално развитие, развитие на малък и среден бизнес, здравеопазването и образованието. Меморандумът е в сила от датата на неговото подписване и е валиден за срока на осъществяване на проекта, включително и срока за закриване и рекултивация на обекта.
В изпълнение на „Проект за „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада Тепе“ на находище „Хан Крум“, „ДПМ Крумовград“ ЕАД се ангажира да наема приоритетно работници/служители, фирми и подизпълнители от община Крумовград, където и доколкото това е практически приложимо, да осигури прозрачност по отношение на процедурите и условията при избор на кандидати и подизпълнители, които да бъдат уведомявани предварително за предстоящо обявяване на свободни работни места или дейности.
Професионалното развитие е ключова цел на „ДПМ Крумовград“ ЕАД и Дружеството създава възможности за професионално развитие чрез екипи от експерти в избрани области. Обучението се развива в следните направления: Професионално развитие на служители на „ДПМ Крумовград“ ЕАД; Развитие на умения и квалификации на доставчици и подизпълнители на „ДПМ Крумовград“ ЕАД; Развитие на умения и квалификации на жители на община Крумовград по избрани области и направления.
„ДПМ Крумовград“ ЕАД ще работи съвместно с община Крумовград за осигуряване на възможности за подпомагане на развитието на малките и средни предприятия в общината (МСП), с крайна цел създаване на заетост и дълготрайни икономически ползи за хората от общината.
Предстои да бъде разработена Програма за финансиране на МСП от община Крумовград, която да определи начина на финансиране, обхвата и фокуса на дейността, критериите за избор на проекти и др. Финансирането по тази програма ще започне при стартиране на производството и ще продължи до приключване на експлоатацията на минното предприятие. Общият бюджет за осъществяването на Програмата в размер на 5 млн. (пет милиона) щатски долара.
Целта на този вид финансово подпомагане е да се направят инвестиции в инициативи и проекти, които осигуряват трайни ползи за по-големи групи хора или за цялата общественост в Крумовград. Това са дейности, свързани с подобряване на инфраструктурата в района, здравеопазването, образованието, културата, спорта и туризма. Средствата ще се определят като процент от печалбата на Дружеството за всяка година през периода на експлоатация. Дейностите, които ще се финансират, ще бъдат одобрявани ежегодно от Общинския съвет на Крумовград.
На община Крумовград, по време на строителството на минния обект, ще бъдат осигурени 1 млн. (един милион) щатски долара за осъществяване на дейности и проекти в обществена подкрепа.
Допълнителен ангажимент в Социалната програма, поет от „ДПМ Крумовград“ ЕАД пред местните власти в сферата на туризма, е изграждане на нова зона за отдих на място, съобразено с предпочитанията на община Крумовград и местната общественост. Тази зона за отдих ще се изгради, за да се компенсира съществуващата зона за отдих на Ада Тепе, която няма да може да се ползва по време на строителството и експлоатацията на рудника.
Социалните ангажименти и дейности, които Дружеството е извършило са.
• Наетите жители на община Крумовград: директно в ДПМ Крумовград – 155, от тях жени – 15; в т.ч. наети през месец април – 41; индиректно наети (работещи за наши подизпълнители) – 232, от тях жени – 48;
• Сключени договори за услуги с местни фирми: общ брой договори – 46; вид услуги – строителни дейности: общи работи, храна, пране, хотелски услуги, поддръжка на автомобили, доставка на офис консумативи и дребна железария, строителни работи, консултантски услуги; обща стойност на услугите – 5 780 хил. лв. (април – 67 409 лв.);
• Наетите жилища – апартаменти/етажи от къщи: общ брой – 66; средна цена на наема на месец – 520 лв.;
• Обявените позиции през месец април: стажантска програма 2018 – 11 броя; помощник маркшайдер –
2 броя; техник – геолог – 2 броя;
• Инвестиции в обществото/дарения през месец април: Народно читалище „Христо Ботев – 1914“ гр. Крумовград – закупуване на детски книжки и препоръчителна литература за ученици – 1 000 лв.; Антоанета Миланова – провеждане на детски спектакъл „Моите приятели на пътя- Зебрата и светофара“ на територията на училищата в община Крумовград – 1 440лв.

Паметна плоча проф. Л. Цоцорков Панагюрище Асарел Медет

паметна плоча на проф. д-р Лъчезар Цоцорков върху Мемориалната стена в музея в Панагюрище

Паметна плоча на покойния председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД и почетен гражданин на Панагюрище проф. д-р Лъчезар Цоцорков бе открита на 4 юни в двора на Историческия музей в Панагюрище, по инициатива на фондация „Цоцорков род“. Плочата е поставена върху Мемориалната стена, където стоят имената на най-изявените жители на общината. Решението за това беше взето през месец май миналата година от Общински съвет – Панагюрище, по предложение на кмета на общината Никола Белишки, като израз на най-високо обществено признание за проф. Цоцорков и приноса му към региона.

„Той обичаше да казва, че смисълът на човешкия живот е да оставиш света след себе си по-добър. Няма да изреждам какво е направил за Панагюрище, защото това вие го знаете и то се вижда от всички, а изграденото ще остане и след нас. От името на нашето семейство искам да благодаря на кмета на общината и на общинските съветници, които подкрепиха предложението и наредиха името на моя баща до това на най-бележитите панагюрци. Паметната плоча е на метри от една от големите сбъднати мечти на баща ми – дома на Панагюрското златно съкровище. Всъщност голяма част от неговите мечти бяха свързани с Панагюрище. Споделяше тези свои мечти с нас, неговото семейство, и беше изключително радостен, когато ги видя реализирани. За нас остава да продължим и надградим това, което той ни завеща. Поклон пред светлата му памет“, каза Димитър Цоцорков.
Към паметните моменти от живота на бележития панагюрец, към неговите професионални и етични принципи, към жестовете на обществено признание насочи вниманието на присъстващите изпълнителният директор на фондацията Ирина Ботева.
„Благодаря на всички, че сте тук днес, за да почетем паметта на моя баща“, каза в приветствието си към присъстващите синът на проф. д-р Лъчезар Цоцорков – Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД.
„Не трябва да забравяме примера на проф. д-р Лъчезар Цоцорков, който доказа, че в един малък български град могат да се правят неща на световно ниво“, акцентира още г-н Цоцорков.
Стотици близки, приятели, колеги и партньори в бизнеса почетоха паметта на проф. д-р Лъчезар Цоцорков и търпеливо изчакаха своя ред, за да оставят цвете пред паметната плоча. Сред почелите паметта на проф. д-р Лъчезар Цоцорков бяха кметът на община Панагюрище Никола Белишки, председателят на Общинския съвет Христо Калоянов, общински съветници, кметове на населени места от общината, председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД инж. Делчо Николов, ректорът на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р Любен Тотев, изп. директор на БМГК д-р инж. Иван Митев, представители на местния бизнес, „Ротари клуб“, „Лайънс клуб“ и много други граждани.
Фондация „Цоцорков род“

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.