Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
ВЛИЯНИЕ НА ВТЕЧНЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ЩЕТИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ ОТ 06.02.2023 г. – ЧАСТ 2
ТЕХНОЛОГИИ ЗА БЕЗХУМУСНА РЕКУЛТИВАЦИЯ  НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ В „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  ГР. РАДНЕВО
EНТАЛПИЕН ПРОФИЛ НА ХИДРОТЕРМАЛНИТЕ ПРИРОДНИ РЕЗЕРВОАРИ В БЪЛГАРИЯ
РАЗВИТИЕ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990 – 2020 ГОДИНА: ОБЗОР
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАСИВА С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ОБЕКТИ ПРИ ПОДЗЕМНО РАЗРАБОТВАНЕ НА РУДНИ НАХОДИЩА ЗА УСЛОВИЯТА НА „ГОРУБСО-МАДАН” АД
ВЛИЯНИЕ НА ВТЕЧНЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ЩЕТИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ ОТ 06.02.2023 г. – ЧАСТ 1
ОТ ГЕОДИНАМИКАТА ДО ПОВЪРХНОСТНИТЕ ЛАНДШАФТИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО
МОДЕЛИРАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С ДЮЗИ ЗА ВОДНА МЪГЛА С НИСКО НАЛЯГАНЕ
АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ МЕТОДА НА РИСКОВИЯ ДИСКОНТОВ ФАКТОР
ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗАТОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЪГЛИТЕ НА ОТКОСИТЕ ЗА ЛИТОЛОЖКА РАЗНОВИДНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ”
ИЗБОР НА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА НЕУТРАЛАТА  В МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВОДНА МЪГЛА  В ПРОВЕТРЯВАН ПЪТЕН ТУНЕЛ

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.