Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ, ВЪЗПРИЕТИ ПРИ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА СКЛОНОВА УСТОЙЧИВОСТ В РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ“

инж. Иван Василев
РЕЗЮМЕ

Неочакваното разрушаване на скалните откоси в откритите рудници може да доведе до икономически проблеми и материални загуби, свързани с унищожаване на оборудване и инфраструктура. Свличания, които обхващат повече от една берма, обикновено имат много тежки последици, в най-лошия случай свързани със загуба на техника и човешки животи. Ето защо стабилността на бордовете е от решаващо значение за нормалното развитие и експлоатация на всеки открит рудник.
Опитът показва, че за да имаме абсолютно стабилни откоси, ние трябва да работим при много малки генерални наклони. Но това, разбира се, е икономически неизгодно. Ето защо, ние сме принудени да приемем по-различен подход на работа, който ни задължава непрекъснато да изследваме движенията на скалните маси. Основно изискване на този подход е постоянно определяне и анализ на причините за движението на скалите, особено в райони с напукани и много „слаби“ скали, много високи нива на подземните води, неблагоприятни ориентации или пресичане на разломи и т.н.
Поради тази причина „Елаците-Мед“ АД стартира проект за изграждане на комплексна система за мониторинг на откосите с пълно покритие на целия рудник „Елаците“.
Настоящата публикация описва различните подходи и практики, възприети при анализа на данните, придобити от системата за мониторинг. Някои практически методи, прилагани за контрол на стабилитета в рудник „Елаците“ могат да бъдат използвани в други рудници с подобни геоложки и хидрогеоложки условия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

скални откоси, свличания, система за мониторинг на откосите

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Чобанов, К., А. Андреев, Н. Чомпалова. Проблеми и възможности за етапно разширение на рудник „Елаците“, България. XI-та Национална конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми. Варна, 2011 г.
2. Иванов, И., Ив. Василев, Г. Петров. Проект за изграждане на наблюдателна система за следене на деформации в бордовете на открит рудник „Елаците“. 2010 г. Фаза: Идейна. Архив на „Елаците-Мед“ АД.
3. Солитех АД. Инвестиционен проект за комплексна система за автоматизиран мониторинг и ранно предупреждение на открит рудник „Елаците“. 2012 г. Архив на „Елаците-Мед“ АД.
4. Василев, Ив., И. Иванов и Г. Петров – Проектиране и реализация на автоматизирана мониторингова система за изследване на деформации в бордовете на открит рудник. VІ-та Международна конференция по геомеханика. Варна, 2014 г.
5. Маждраков М., И. Иванов, Ив. Василев и Д. Бенов – Методи за изследване на деформации в бордовете на открит рудник „Елаците“. XIII-та Национална конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми. Варна, 2015 г.
6. Василев, Ив., Ж. Ялъмов. Модерна наземна радарна система наблюдава устойчивостта на откосите в рудник „Елаците“. Минно дело и геология, 2014/7-8, стр. 45-50.
7. Василев, Ив., И. Иванов. Приложение на дълбочинните репери като част от системата за следене на деформации в бордовете на открит рудник „Елаците”. V-та Международна конференция по геомеханика. Варна, 2012 г.
8. Василев Ив., Н. Тошков. Наблюдение на склоновата устойчивост в открит рудник „Елаците“. V-та Национална конференция по технологии и практики при подземен добив и минно строителство. Девин, 2016 г.

ГЕОМЕХАНИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ВЗРИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОТКРИТ РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ“

инж. Иван Василев, инж. Григор Мишев, инж. Калоян Цанов, инж. Петър Милев
РЕЗЮМЕ

Публикацията съдържа приложените методични подходи при изследванията и систематизацията на свойствата и структурата на скалния масив в находище „Елаците“. Използвани и дискутирани накратко са класификационните системи за оценка на скалните масиви на Bieniawski (RMR), Laubscher (MRMR) и Hoek (GSI). Извършеният анализ на съществуващите и новопридобити геоложки данни е част от стартиралия през 2013 г проект от страна на „Елаците Мед” АД за оптимизиране на съществуващите пробивно-взривни практики в рудник „Елаците“. Добре известният факт, че резултатите от взривните дейности са повлияни главно от свойствата и анизотропията на скалния масив, насърчи авторския колектив към извършване на поделяне на скалния масив на обособени зони, притежаващи различни якостни свойства и структурна нарушеност. Крайната цел при извършеното райониране на масива е възможността за по-коректно планиране и проектиране на пробивно-взривните дейности. Създаден е набор от хоризонтни планове в CAD софтуер, отразяващи геоложките особености на скалния масив, наред с обособените зони на различна податливост на скалния масив към взривни дейности. Тези зони са поделени на базата на своеобразна матрица, съдържаща девет категории на податливост към взривяване.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

класификация на скалните масиви (RMR), класификация на скалните масиви по Биенявски (BRMR), минна класификация на скалните масиви (MRMR), индекс на геоложка якост (GSI), райониране на скалния масив, категории по устойчивост на взривяване.

РЕФЕРЕНЦИИ

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.