Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИЛОЖНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ТОПЛИННИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В МИННОТО ДЕЛО

гл. ас. д-р инж. Веселина Господинова
РЕЗЮМЕ

Статията излага същността и особеностите на топлинните изображения, методите за тяхната обработка и интерпретация и приложението им в миннодобивната дейност. Този своеобразен инструмент може да се използва за определяне състава на скалите, при проучването на полезните изкопаеми и природните богатства, откриване на самозапалващи се въглища, зараждане на свлачища, разкриване на зони с повишен скален натиск и области, в които се наблюдава просмукване на вода в подземни рудници, предотвратяване на аварии с минно оборудване, мониторинг, анализи в областта на екологията и други. Това направление от дистанционните изследвания осигурява безопасност, съкращава работния процес и предоставя по-големи възможности на минните специалисти.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

топлинни изображения, методи за обработка на топлинни изображения

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Географический факультет МГУ „М.В.Ломоносова“, Кафедра „Картографии и геоинформатики“, Учебные материалы, 3 курс.
2.    Aboelkhair, H., N. Yoshiki, W. Yasushi, S. Isao. Processing and interpretation of ASTER TIR data for mapping of rare-metal-enriched albite granitoids in the Central Eastern Desert of Egypt. J. Afr. Earth Sci., 58(1), 2010, pp.141-151.
3.    Di Tommaso, I., N. Rubinstein. Hydrothermal alteration mapping using ASTER data in the Infiernillo porphyry deposit, Argentina, Ore.Geol. Rev. 32, 2007, pp.275-290.
4.    Gangopadhyay, P., K. Lahiri-Dutt, K. Saha. Application of remote sensing to identify coalfires in the Raniganj Coalbelt, India, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 8, 2006, pp. 188–195.
5.    Guha, A., K. Kumar. Potential Of Thermal Emissivity For Mapping Of Greenstone Rocks and Associated Granitoids of Hutti Maski Schist Belt, Karnataka, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-8, 2014, ISPRS Technical Commission VIII Symposium, 2014, Hyderabad, India.
6.    Huo, H., Zh. Ni, C. Gao, E. Zhao, Y. Zhang, H. Zhang, Sh. Zhang, X. Jiang, X. Song, T. Cui. A Study of Coal Fire Propagation with Remotely Sensed Thermal Infrared Data, Remote Sens. 7, 2015, pp. 3088-3113.
7.    Ishimwe, R., K. Abutaleb, F. Ahmed. Applications of Thermal Imaging in Agriculture – A Review. Advances in Remote Sensing, 3, 2014, pp. 128-140.
8.    Liu, S., Z. Xu, L. Wu, B. Ma, X. Liu. Infrared Imaging Detection of Hidden Danger in Mine Engineering, Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings, Suzhou, China, Sept. 2011, pp. 12-16.
9.    Liu, S., Y. Zhang, L. Wu, et al.. Infrared radiation feature of concrete during fracturing and water seepage process, Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, Vol. 28, No. 1, 2009, pp. 53-58.
10.    Ninomiya, Y., B. Fu, T. Cudahy. Detecting lithology with Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) multispectral thermal infrared ‘‘radiance-at-sensor” data. Rem. Sen.Environ., 99 (1-2), 2005, pp.127-139.
11. Ninomiya Y., Advanced remote lithologic mapping in ophiolite zone with ASTER multispectral thermal infrared data. Proc. IEEE 2003 International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS‘03) v. 3, Toulouse, France, 2003, pp.1561-1563.
12.    Pour, A., M. Hashim. Application of advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer (ASTER) data in geological mapping, International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(33), 2011, pp. 7657 – 7668.
13.    Prakash, A. Thermal Remote Sensing: Concepts, Issues аnd Applications, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B1, Amsterdam, 2000, pp.239-243.
14.    Qiu, F., M. Abdelsalam, P. Thakkar. Spectral analysis of ASTER data covering part of the Neoproterozoic Allaqi-Heiani suture, Southern Egypt .J. Afr. Earth Sci. 44, 2006, pp.169–180.
15.    Torres, C. Mineral Exploration Using GIS and Processed Aster Images, Research jour. of Advance GIS EES 6513, 2007.
16. http://www.flirmedia.com/MMC/THG/Brochures/RND_005/RND_005 _EN.pdf
17.     http://www.flir.co.uk/cs/display/?id=51907.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИЛОЖНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЧИСЛЕНИТЕ ФОТОГРАМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ В ПОДЗЕМНИЯ ДОБИВ

Гл. ас. д-р инж. Веселина Господинова
РЕЗЮМЕ

Статията разглежда възможностите на цифровата фотограметрия и по-конкретно създаването на числени (цифрови) модели на повърхнини в подземния добив. В нея са представени приложенията на тези модели за решаване на различни задачи, свързани с геоложко картографиране, наблюдение, документиране на проблеми в скалната механика и други. Разгледани са предимствата на предложената методика.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

близкообхватна фотограметрия, числен модел, приложни направления, подземен добив

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Господинова, В., П. Георгиев, П. Иванов. Създаване на числен фотограметричен модел в подземен рудник, Шеста национална научно-техническа конференция с    международно участие по технологии и практики при подземен добив и минно    строителство. Девин, 2018, стр.155-161.
2.    Benton DJ, JB Seymour, MS Boltz, MJ Raffaldi, SA Finley. Photogrammetry in underground mining ground control – Lucky Friday mine case study, Deep Mining 2017: Eighth International Conference on Deep and High Stress Mining – J Wesseloo (ed.), 2017 Australian Centre for Geomechanics, Perth, ISBN 978-0-9924810-6-3.
3.    Birch, J. Data Acquisition with 3DM Analyst Mine Mapping Suite, Australian Centre for  Geomechanics, Perth, 2008, ISBN 978-0-9804185-5-2
4.    Brent A. Slaker, Khaled M. Mohamed, A practical application of photogrammetry to performing rib characterization measurements in an underground coal mine using a DSLR camera, International Journal of Mining Science and Technology 27, 2017, pp. 83–90.
5.    Slaker, B. Monitoring Underground Mine Displacement Using Photogrammetry and Laser Scanning,  PhD, Blacksburg, VA, 2015
6.    Wycisk, A. Use of 3D models obtained with photogrammetric methods in an industrial mineral mine, master degree thesis, 2016.
7.    http://downloads-cus.dataminesoftware.com/Sirovision/Stereo_Camera_Mark_II_User_Manual.pdf
8.    https://www.dataminesoftware.com/sirovision/
9.    https://3gsm.at/unternehmen/
10.    https://3gsm.at/produkte/shape-metrix/
11.    https://www.nctechimaging.com/istar/

ФОТОГРАМЕТРИЯТА И ДИСТАНЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МИННОТО ДЕЛО

Гл. ас. д-р инж. Веселина Господинова
РЕЗЮМЕ

Статията представя основните приложения на фотограметрията и дистанционните изследвания в минното дело. Същността, методологията и характеристиките на фотограметричните методи са онагледени на оперограма. Изброени са различни приложни области на фотограметричното заснемане в минния добив. Целта е не само да се изложат и систематизират основните области на приложение, но и да се покаже тяхното развитие в България в момента, както и бъдещите им насоки.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

фотограметрия, дистанционни изследвания, минно дело

РЕФЕРЕНЦИИ

1. А. Цонков. Изследване на геомеханични процеси чрез маркшайдерски измервания, Четвърта национална научно-техническа конференция с международно участие “Технологии и практики при подземен добив и минно строителство”, 2014, гр. Девин.
2. А. Цонков. Използване на резултати от маркшайдерски измервания при изследване на геомеханични процеси, XIII Национална конференция с международно участие по открит и подводен добив-Международен дом на учените “Фр.Ж.Кюри”, 2015.
3. А. Цонков. Изучаване на деформационното състояние на скалния масив при изземване на въглищни запаси в близост до вертикална шахта чрез маркшайдерски измервания, VII Международна конференция по геомеханика, Международен дом на учените “Фр.Ж.Кюри”, 2016.
4. А. Цонков, М. Бегновска. Следене устойчивостта на скалния масив чрез маркшайдерски измервания при добив на оловно-цинкова руда за условията на р-к „Крушев дол”, „Горубсо – Мадан” АД, VIII Международна конференция по геомеханика, Международен дом на учените “Фр.Ж.Кюри”, 2018.
5. В. Господинова. Използване на числената фотограметрия за изследване на открити рудници, XXIV Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”, 2014, София.
6. В. Господинова. Kласификация на приложните направления на числените фотограметрични модели в подземния добив, Минно дело и геология, № 1-2, 2019, стр. 18-25.
7. В. Господинова, Л. Делийска. Реализиране на основни фотограметрични процеси при използване на безпилотни летателни апарати, Геология и минерални ресурси, 2015, № 10, стр.31-35.
8. В. Господинова, Т. Соколова. Приложение на цифровата фотограметрия при набиране на маркшайдерска и топографска информация за генериране на цифров модел и изработване на сборен план на открит рудник, Сборник доклади от ХІII Национална конференция с международно участие по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, 2015, Варна, България, стр. 205-211.
9. В. Господинова, П. Георгиев, П. Иванов. Създаване на числен фотограметричен модел в подземен рудник, Сборник доклади от VI Национална научно-техническа конференция с международно участие „Технологии и практики при подземен добив и минно строителство”, 2018, Девин, България, стр. 155-161.
10. Д. Борисова, Х. Николов, Д. Петков, Б. Банушев. Оценка на рекултивационни дейности на нарушени терени около открити рудници с дистанционни методи за изследвания, SES, Eighth Scientific Conference with International Participation „SPACE, ECOLOGY, SAFETY“, 2012, Sofia, Bulgaria, стр.426-431.
11. Е. Петрова, Д. Петров, И. Иванова. Съвременни тенденции за създаване на 3D модели за мониторинг на добива на подземни богатства в открити рудници. Сборник доклади от XIV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, 2017, България, стр.305-313.
12. И. Калчев. Анализ и оценка на резултати от приложение на безпилотно въздушно фотограметрично заснемане за определяне на обеми, Сп. „Геодезия, картография, земеустройство“, кн. 3-4, 2018, София, Р България, стр.34-41.
13. К. Методиев, Приложение на земната фотограметрия при моделиране на открити рудници, XXVI Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”, 2016, София.
14. К. Русков, А. Здравков, И. Никова, Б. Христов, Д. Петров, Д. Бакърджиев. Използване на дистанционни методи за класификация на земното покритие в района на ТЕЦ Бобов дол. Годишник на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, том. 55, Св. I, Геология и геофизика, 2012.
15. М. Мондешка, Б.Маринов, В.Господинова. Tехнологичен подход за оценка на нарушението на почвите и неговата промяна във времето, Международна научнo-приложна конференция УАСГ 2009, Наука и практика. том XLIV, св. III Геодезия, УАСГ, София, 2009, стр. 103-112.
16. B. Slaker. Monitoring Underground Mine Displacement Using Photogrammetry and Laser Scanning, PhD, Blacksburg, VA, 2015.
17. D. Borisova, B. Banushev, H. Nikolov, D. Petkov. Identification of exposed rocks in open pit mines using infrared spectral data. Annual of the University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“, 59, Part I, Geology and Geophysics, 2016, pp.192-195.
18. H. Nikolov, D. Borisova. Detecting landscape changes near open pit mines, Proceedings of Fifth International Conference Ecological Engineering and Environment Protection (EEEP‘2017), National Association „Ecological Engineering and Environment Protection“,2017, pp.179-185.
19. M. Sturzenegger, D. Stead, A. Beveridge, S. Lee, A. van As Long-range terrestrial digital photogrammetry for discontinuity characterization at Palabora open-pit mine, ROCKENG09: Proceedings of the 3rd CANUS Rock Mechanics Symposium, Toronto, 2009 (Ed: M.Diederichs and G. Grasselli).
20. https://www.expouav.com/news/latest/underground-surveys-inspections-drones/

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.