Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА НА ТОПЛИННА ЗАЩИТА НА НОВИ МОДЕЛИ ОХЛАЖДАЩИ ЖИЛЕТКИ ПРИ РАЗЛИЧНО ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ

гл. ас. д-р Александър Крилчев РЕЗЮМЕ Проведените пилотни експерименти с предложените нови средства за топлинна защита на работниците при подземния…

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ВОДОПЛЪТНОСТ НА ГОРНИЯ ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН ПРИ ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА БАЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРЕНАЖНИ ГЕОКОМПОЗИТИ С ВОДОНЕПРОПУСКЛИВА СЪРЦЕВИНА

д-р инж Бранимир Братоев, инж. Юлиян Величков, инж. Радина Славова, инж. Йонко Добрев РЕЗЮМЕ Използването на геосинтетични материали е бърз,…

СЪПОСТАВКА НА МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАДРАБОТКА И ПОДРАБОТКА В НЕДОСТЪПНИ МИННИ ИЗРАБОТКИ

Мартин Колев, Д-р инж. Сергей Михалев РЕЗЮМЕ Настоящия доклад разглежда съвременни маркшайдерски методи за определяне, формата и размерите на недостъпни…

МЕТОДИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРЕЦИЗНИ ДЕФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ CNSS

Доц. д-р инж. Юри Цановски РЕЗЮМЕ Хвостохранилищата са сложни хидротехнически съоръжения, чийто експлоатационен живот е в зависимост и от конструктивната…

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.