Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗАТОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЪГЛИТЕ НА ОТКОСИТЕ ЗА ЛИТОЛОЖКА РАЗНОВИДНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ”

Инж. Ивайло Николов, Инж. Никола Тошков, Геол. Желязко Ялъмов, Инж. Любомир Свиленов РЕЗЮМЕ Ъгълът на откоса за отделна литоложка разновидност е…

ОПТИМИЗАЦИЯ НА УКРЕПВАНЕ НА ДЪЛБОК СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА БАЗА ОБСЕРВАЦИОННИЯ МЕТОД

проф. д-р инж. Андрей Тоцев РЕЗЮМЕ Статията представя ролята на обсервационния метод, при контролиране поведението на укрепителни стени и възможностите…

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.