Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ОПТИМИЗАЦИЯ НА УКРЕПВАНЕ НА ДЪЛБОК СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА БАЗА ОБСЕРВАЦИОННИЯ МЕТОД

проф. д-р инж. Андрей Тоцев РЕЗЮМЕ Статията представя ролята на обсервационния метод, при контролиране поведението на укрепителни стени и възможностите…

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДЕТОНАЦИЯ НА НИСКОЧУВСТВИТЕЛНИ ЕКСПЛОЗИВИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА НА МЕЖДИННИТЕ ДЕТОНАТОРИ

гл. ас. д-р Здравка Моллова РЕЗЮМЕ В статията са представени изследвания на скоростта на детонация на грубодисперсни и емулсионни експлозиви…

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ НА БИТОВИ ХИБРИДНИ СИСТЕМИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

ас. инж. Марио КАРАДЖОВ РЕЗЮМЕ Представени са етапите и изискванията за проектиране, изграждане, поддръжка и сервиз на битови хибридни системи…

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.