Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЛАЧИЩА И ХВОСТОХРАНИЛИЩА

Доц. д-р инж. Антонио Ангелов РЕЗЮМЕ В докладът се разглеждат възможностите на съвременните към този момент технически средства за осъществяване…

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА НА ТОПЛИННА ЗАЩИТА НА НОВИ МОДЕЛИ ОХЛАЖДАЩИ ЖИЛЕТКИ ПРИ РАЗЛИЧНО ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ

гл. ас. д-р Александър Крилчев РЕЗЮМЕ Проведените пилотни експерименти с предложените нови средства за топлинна защита на работниците при подземния…

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ВОДОПЛЪТНОСТ НА ГОРНИЯ ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН ПРИ ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА БАЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРЕНАЖНИ ГЕОКОМПОЗИТИ С ВОДОНЕПРОПУСКЛИВА СЪРЦЕВИНА

д-р инж Бранимир Братоев, инж. Юлиян Величков, инж. Радина Славова, инж. Йонко Добрев РЕЗЮМЕ Използването на геосинтетични материали е бърз,…

СЪПОСТАВКА НА МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАДРАБОТКА И ПОДРАБОТКА В НЕДОСТЪПНИ МИННИ ИЗРАБОТКИ

Мартин Колев, Д-р инж. Сергей Михалев РЕЗЮМЕ Настоящия доклад разглежда съвременни маркшайдерски методи за определяне, формата и размерите на недостъпни…

mdg-magazine.bg © 2022. Всички права запазени.