Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

НОВ ОТРАСЛОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

На 4 април тази година Българска минно-геоложка камара и миньорските синдикати подписаха предоговорения Отраслов колективен трудов договор за минерално-суровинната индустрия в страната. Документът е приложим за всички заети в този  икономически сектор в България.

Според условията на Отрасловия колективен трудов договор минималната заплата в бранша се установява на ниво от 1 092 лв. месечно. Това се дължи на по-високия коефициент, по който се изчислява минималното заплащане в индустрията – 1,4 спрямо минималната работна заплата за страната.

Заплатите в минния бранш са сред най-високите у нас. През 2022 г. брутното месечното възнаграждение на наетите е било в размер на 2 370 лева. Това е с близо 40% по-високо от средното в България и нарежда отрасъла на четвърто място сред останалите икономически сектори по ниво на заплащане.

В новият колективен трудов договор страните се договориха за по-висок размер на платения годишен отпуск, определен стъпаловидно, след петата годна, според натрупания трудов стаж на заетите. Той достига до 24 дни над основния 20-дневен годишен отпуск по Кодекса на труда.

Към придобивките, работодателите и синдикатите се споразумяха и за увеличение на  безплатната храна и добавките в размер не по-малък от 6,50 лв. на отработен ден, а за работещите при подземни условия, не по-малко от 8,00 лв.

Договорена е и по-голяма финансова помощ в случай на смърт на работник или служител от трудова злополука, изплащана на пострадалото семейство, като от четири работни заплати, се установява на шест.

От името на работодателите Отрасловият колективен трудов договор бе подписан от председателя на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов. От страна на синдикатите подписи положиха инж. Валентин Вълчев, председател на Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и инж. Владимир Топалов, председател на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа”.

„Колективният трудов договор за минната индустрия е първият в страната, подписан след промените през 1989 г. С него вече 32 години се поддържа ефективен и конструктивен социален диалог в името на развитието на този стратегически отрасъл.“ – заяви при подписването проф. дтн инж. Николай Вълканов.

„С подписването на настоящия ОКТД постигнахме надграждане на постигнатите досега договорености, което доказва за пореден път, че социалното партньорство и диалогът се утвърждават все повече като основно средство за съгласуване на интересите и уреждане на трудовите и осигурителни отношения на работниците във всички предприятия от миннодобивния бранш.“ – каза инж. Валентин Вълчев.

“ОКТД 2023 е по-добър от предишния. Работещите в добивната индустрия заслужават още по-добри договорености, защото хората са най-ценния ресурс на Република България.” заяви инж. Владимир Топалов.

Отрасловият колективен трудов договор  се отнася за отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини”. Неговото действие е за срок от две години. С него се уреждат въпросите на трудовите и осигурителните отношения – доходи, трудова заетост, социално обслужване, условия на труд, социално партньорство.

Прочети още от рубриката

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.