Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ СОНДАЖИ С ДЪЛБОЧИННИ ЩАНГОВИ ПОМПИ

Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев, Доц. д-р Румен Кулев
РЕЗЮМЕ

Направен е обзор на усложненията при експлоатация на нефтени сондажи с щангови дълбочинни помпи. Разгледани са прилаганите съвременни методи за увеличаване ефективността на работа на системата дълбочинна щангова помпа – щангова колона – колона от помпено компресорни тръби (ПКТ).

КЛЮЧОВИ ДУМИ

експлоатация на нефтени сондажи, усложнения, дълбочинни щангови помпи

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Власов В.В., Ишмурзин А.А. Эффективность применения стандартного штангового насоса в процессах откачки многокомпонентной жидкости.  Нефтегазовое дело №2 -2003.
2.    Геров Л., „Разработване на нафтени и газови находища.”, С., Техника, 1987;
3.    Смит Т., М. Милкинин. Увеличение продолжительности эксплуатации скважин за счет применения системы проворота труб. Нефтогазовые технологии №7 июль 2006 стр. 46-48.
4.    Винтовы насосы компании „Борец“-www.borets.ru

ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗБОРА НА ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА МЕХАНИЗИРАНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ СОНДАЖИ

Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев
РЕЗЮМЕ

Представена е същността и условията на приложимост на съществуващите технологии за механизирана експлоатация на нефтени сондажи. Разгледани са принципите и подходите за определяне на ефективна технология за механизирана експлоатация на нефтени сондажи.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

механизирана експлоатация на нефтени сондажи, дълбочинни щангови помпи

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Геров, Л. Разработване на нефтени и газови находища, С., Техника, 1987;
2. Георгиев, Л., Р. Кулев, Усложнения при експлоатация на нефтени сондажи с дълбочинни щангови помпи. Минно дело и геология 7-8/2018, стр. 42-45.
3. Игорь М., В. Сахаров..Сборник задач по технологии и технике нефтодобыче. Недра, 1984.
4. Занева-Добранова, Е., Н. Христов, 2015. Ръководство за упражнения по Свойства на резервоарните и въглеводородните системи. Изд. Къща „Св. Ив. Рилски“
5. Радев, Ю., Л. Георгиев, М. Бояджиев. Устойчиво развитие в условията на ограниченост на природните ресурси. Proceedings of scientific and technical conference with international participation “Oil and Gas prospectivity of the BALKAN-BLACK SEA REGION” Varna, 2008, p.165-171.
6. James, F. Lea, Lynn Rowlan. Selection of Artificial Lift., ROGTEC, p 44-76.
7. https://triolcorp.ru/news/

ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ ЗА ХИДРАВЛИЧНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА СЪБИРАТЕЛНИ ТРЪБОПРОВОДИ ПРИ МНОГОФАЗНО ДВИЖЕНИЕ НА ФЛУИДИ

гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев, доц. д-р Мартин Бояджиев​
РЕЗЮМЕ

Представени са същността и условията на приложимост на използваните методики за хидравлично оразмеряване на събирателни тръбопроводи при многофазно движение на въглеводородни флуидни смеси. Разгледани са принципите и подходите за тяхното практическо използване.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

колектори, многофазно движение, нефт и газ

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Геров Л., „Разработване на нефтени и газови находища.”, С., Техника, 1987.
2.    Балинов В., Геров Л. Физика на пласта и разработване на нефтени и газови находища. С., Техника 1985.
3.    Занева-Добранова Е., Н. Христов, 2015. Ръководство за упражнения по Свойства на резервоарните и въглеводородните системи. Изд. Къща „Св. Ив. Рилски“.
4.    Николов, Г. К. Tранспорт и съхранение на нефта и газа, Минно-геоложки Университет, София, 1993 г., с. 303, ISBN 5-247-00646-1.
5.    Минчев, А., Г. Николов, Борба със загубите на нефт от Дъбнишките находища. Нефт и химия, София, Том Х, 1972 г, стр.49-56, ISSN/УДК 665.6/.7.
6.    Николов, Г. По някои въпроси на загубите на нефт и нефтопродукти при транспорта и съхраняването им и мероприятия за тяхното намаляване. „Нефт и химия”, София, Том ІІ, 1972 г., стр. 18-20, ISSN /УДК 665.6/.7.
7.    Николов, Г. К., Яковлев, Е. И., Нестационарные режимы транспорта газа в трубопроводах с неоднородностями. Газовая промышленость”, №8, Москва, 1976 г., стр. 61-62, ISSN 0016-5581
8.    Николов, Г. К., Относно линеаризацията и решаването на линейните диференциални уравнения, описващи движението на свиваемите флуиди в тръбопроводи. Теоретична и приложна механика, Год. 7, № 2, Българска Академия на Науките, София, 1976 г. ,стр. 15-19, Няма ISSN / Ред. Г. Брадистилов. – София : БАН, 1970–1991.
9.    Безуглов, В. П., Г. К. Николов, Е. И. Яковлев, Методы математического моделирования систем газоснабжения. Выпуск 13, Академия Наук СССР, Сибирское отделение, Сибирский Энергетический Институт, Иркутск, 1977, стр. 112-121, УДК 622/69.019.3/ISSN 978-5-93908-095-8.
10.    Николов, Г. К., Р. Иванов, Е. Яковлев. Прикладные аспекты механики флюидов в трубопроводах. Теоретична и приложна механика, Год. 9, № 2, БАН, София, 1978 г., стр. 74-76, ISSN/Ред. Г. Брадистилов. – София: БАН, 1970–1991.
11.    Николов, Г. К., Т. В. Зверева, Е. И. Яковлев. Неустановившиеся режимы кольцевых трубопроводных систем. ВНИИЭГАЗПРОМ, 4 апреля1979 г., ISSN/УДК 622.691.4.004.
12.    Николов, Г. К. Проблеми и перспективи на развитието на системите за сбор и транспорт на нефта и газа. Годишник на Комитета по Геология, Том ХХІІ, 1982 г., стр. 173-180, ISSN 0323-9527.
13.    Дък, Ч. В., Л. Геров, Г. К. Николов. Влияние на съдържанието на газовата фаза върху хидравличните съпротивления в нефтопроводите. 30 години Висш Минно-Геоложки институт, Научна конференция, София, 25–1985 г., стр. 109-113, ISSN 0367-5467.
14.    Николов, Г. К. Разпределение и използване на природен газ, Юкономикс, София, 2007г., с.512, ISBN 978-954-92023-1-1.
15.    Николов, Г. К., И. Г. Шишкин, Е. И. Яковлев. Расчет задач оперативного управления системами газоснабжения, ВНИИЭГАЗПРОМ, Москва, 2 апреля 1979 г., ISSN/УДК 622.691.4.004.
16.    Мамаев В. А., Ошидария. Г. Е. Движение газожидкостных смесей в трубах. М. Недра 1978 г.
17.    Гиматудинова. Ш. К. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатаций нефтяных месторождений. М. Недра 1983 г.

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.