Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

МОДЕЛИРАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С ДЮЗИ ЗА ВОДНА МЪГЛА С НИСКО НАЛЯГАНЕ

Инж. Владислав Стойков, Проф. д-р инж. Михаил Михайлов
РЕЗЮМЕ

Настоящата разработка е с идея за проучване и моделиране на стационарни пожарогасителни инсталации (FFFS), работещи с вода с ниско налягане, за противопожарна защита в пътни тунели с водна мъгла. Изпитва се GW M5, която е компактна дюза за водна мъгла с ниско налягане, специално разработена за цялостна и локална употреба за защитни пожарогасителни системи с водна мъгла. Основното предназначение на системите с водна мъгла е да не дават възможност на възникнал пожар в пътен тунел да се развие напълно до максимална мощност. Да се осигури по възможност на аварирали транспортни средства в тунелната тръба да се отделят от останалия пътнико-поток, да бъдат локализирани и да се ограничи разрастването на евентуален пожар в рамките на авариралото транспортно средство. Действието на тези FFFS ще осигури безпроблемно придвижване на останалите участници в движението в тунела, както и ще предпази от прехвърлянето на пожара върху други транспортни средства. Системите с водна мъгла по своята същност са ефективни в началните стадии на развитие на пожари.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

пожари в пътни тунели; стационарни пожарогасителни инсталации (FFFS); водна мъгла – класове и характеристики; дюза за водна мъгла с ниско налягане; стенд за изпитване на дюзи

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Fire Protection of high-rise Buildings with Water Mist. UC LGN 23, June 2018, www.LocalGov.co.uc
2. EN14972-1:2020 The European watermist standard. Implementation date 30-th June 2021.
3. БДС EN 14972-1:2021. Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 1: Проектиране, монтиране, контролиране и поддръжка, публ.19.05.2021 г.
4. БДС EN 14972-3:2022. Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 3: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за офиси, училищни класни стаи и хотели, 20.01.2022 г.
5. DIRECTIVE 2004/54/EC on minimum safety requirements for tunnels in the trans-European road network, 18.7.2004.
6. GW Sprinkler A/S Kastanievej 15 DK-5620 Glamsbjerg Denmark CVR/VAT No: 31 79 65 12.
7. NFPA 750 Standard on Water Mist Fire Protection Systems, 2019.
8. NFPA 25 Standard on sprinkler inspection forms.
9. GW Sprinkler A/S SN010 1001D GW M5.
10. Антонов, И.С. Приложна механика на флуидите. С., 2009, 2016.
11. FFFS-EVS for Highway Tunnels – Literature Survey and Synthesis, January 2020. Доклад № FHWA-HIF-20-016.
12. PIARC, Fixed Fire Fighting Systems in Road Tunnels: Current Practices and Recommendations. Permanent International Association of Road Congresses, Technical Committee on Road Tunnel Operation, 3.3, 2016.
13. Михайлов, М., Д. Македонска. Изследавне на дюзи за пожарогасене с фино разпръсната вода в пътни тунели, топлотехника, Година Х, Книга 1, 2019, ISSN 1314-2550.

АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ МЕТОДА НА РИСКОВИЯ ДИСКОНТОВ ФАКТОР

маг. инж. димитър шайков
РЕЗЮМЕ

Настоящата статия има за цел да изясни процесът на управление на риска в минните инвестиционни проекти, който е актуален поради своята значимост за бъдещата доходност и ефективност на инвестиционната дейност. Бъдещите резултати на инвестиционната дейност в минната индустрия съществено се влияят както от сътресенията в икономическата политика на страните, така и от многобройните фактори на външната и вътрешната инвестиционна среда. Голяма част от тях не зависят пряко от икономическите субекти, а също така икономическите явления и процеси са под въздействието на голям брой външни за инвеститора фактори.
Икономическата оценка и анализа на риска са основни елементи при анализа на инвестиционните проекти в минната индустрия. В тях значението на риска се обуславя от необходимостта от извършване на максимално точна оценка на риска и вграждане на отделните видове риск при определяне на рисковата дисконтна норма, с която се дисконтират (осъвременяват) очакваните нетни годишни парични потоци на инвестиционните проекти. Това води до определяне на рискова дисконтна норма, която да отразява очакваната бъдеща доходност на проектите, реализирани от инвеститора. Определянето на рисковата дисконтна норма се основава на метода на рисковия дисконтов фактор, познат още и като метод на натрупване на риска. На тази основа инвеститорът може да оцени реално привлекателността на инвестиционните проекти.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

анализ на риска, икономическа оценка, минни инвестиционни проекти, рисков дисконтов фактор

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Митев, В. Методика за икономическа оценка на възможностите за ефективно разработване на нови находища. І. Същност на разработената методика. Сп. „Минно дело и геология”, бр. 1, 2005, с. 19-22.
2. Митев, В. Методика за икономическа оценка на възможностите за ефективно разработване на нови находища. ІІ. Резултати от приложението на методиката в реални условия. Сп. „Минно дело и геология”, бр. 2/2005, с. 13-18.
3. Бранкова, Б., П. Златанов. Анализ на риска при икономическата оценка на минните инвестиции. Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, том 44, свитък IV, „Хуманитарни и стопански науки“, 2003, с. 35-39.
4. Митев, В. Оценка на запасите и ресурсите на находищата на полиметални руди. Годишник на МГУ „Св. Ив. Рилски”, т. 50, св. ІV, „Хуманитарни и стопански науки“, 2007, с. 53-58.
5. Radev, J. Economic analysis of investment projects in mining industry. Annual of University of Mining and geology “St. Ivan Rilski”, vol. 46, part ІV, “Humanitarian and Economic Sciences”, 2003, рр.49-54.
6. Митев, В. Видове риск и методи за оценка на риска при инвестиционните проекти в минния отрасъл. Годишник на МГУ „Св. Ив. Рилски”, т. 47, св. ІV „Хуманитарни и стопански науки“, 2004, с. 49-53.
7. Митев, В. Класификация на методите за оценка на инвестиционни проекти в минния отрасъл. Годишник на МГУ „Св. Ив. Рилски”, т. 46, св. ІV, „Хуманитарни и стопански науки“, 2003, с. 55-60.
8. Mitev, V. Management of the quantity and quality of the reserves and resources of ore deposits. Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 62, Number 4, 2019, p. 09-14.
9. Йорданов, М. Оценка на находищата на етап Pre-feasiility study и Feasibility study с анализ на паричните потоци, I част – Основни термини и понятия. Сп. „Минно дело и геология“, бр. 1/1998.
10. Митев, В. Управление на иновациите и инвестициите. Първо издание. София, „Авангард Прима”, 2014, 160 с

ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗАТОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЪГЛИТЕ НА ОТКОСИТЕ ЗА ЛИТОЛОЖКА РАЗНОВИДНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ”

Инж. Ивайло Николов, Инж. Никола Тошков, Геол. Желязко Ялъмов, Инж. Любомир Свиленов
РЕЗЮМЕ

Ъгълът на откоса за отделна литоложка разновидност е важен входен параметър при проектирането на открити рудници. Той трябва да е оптимален и съобразен с приетия праг на сигурност. Настоящият доклад представя разработената методика за намиране на оптималния ъгъл на откоса за литоложка разновидност в софтуера UDEC, чрез програмния език FISH, приложен в условията на рудник „Елаците“. Разработеният програмен код извършва множество стабилитетни изчисления на автоматично генерирани геометрични конфигурации, зависещи от броя и височината на рампите, широчината на геотехническите площадки и междурамповия ъгъл. Оценява влиянието на подземните води в зависимост от дълбочината на водното ниво и вероятността за загуба на устойчивост, според вариацията на якостните параметри.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

устойчивост на откоси, оптимален ъгъл на откоса по литологии

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Hoek, Evert. 2007. Practical Rock Engineering.
2. Itasca Inc. 2018. Fish in UDEC 7.0.
3. Itasca Inc. 2018. UDEC 7.0 User’s Guide.
4. Read, John, and Peter Stacey, eds. 2010. Guidelines for Open Pit Slope Design. Collingwood, Vic: CSIRO Publ.
5. Rosenbleuth, E. 1981. Two-point estimates in probabilities. J. Appl. Math. Modelling 5, October, 329-335.

БРОЙ 3-4/2023 Г. НА СПИСАНИЕ „МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ“ E НА САЙТА

НАКРАТКО

Може да намерите брой 3-4/2023 г. на списание “Минно дело и геология” в раздел АРХИВ.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.