Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ЧИСЛЕНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАЧИ – БЪДЕЩЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

Доц. д-р инж. Иван Митев, инж. Владимир Пенев​
РЕЗЮМЕ

Целта на статията е да ви представим съвременните тенденции при проектирането на тунели и подземни конструкции. Поради липса на единни европейски ръководни принципи и стандартни за проектиране, чрез численото моделиране на геотехнически задачи свързани с проектирането и изграждането на подземни съоръжения от градската инфраструктура е единственият подход, с който валидираме националните стандарти, знания и опит. Тук условно сме представили работния процес, чрез решението на основната задачата, с която да опишем реалната физическа среда с достатъчна точност посредством числено моделиране на реалните условия. Основната цел е постигната, чрез геотехническото моделиране, което ни позволява математически да опишем свойства и поведението на физическата среда, което се доближава до реалните явления. Описвайки всеки етап на строителството, чрез изчислителния модел имаме възможността да бъдат валидирани и верифицирани всички предпоставките, които приемаме по време на инвестиционния процес. Статията разглежда съвременните тенденции и добри практики за числено моделиране при решаване на геотехнически задачи в сферата на подземните съоръжения.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

численото моделиране; геотехника; еврокод; подземни съоръжения; нов австрийски тунелен метод; тунелно пробивни машини

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Athanasopoulou, A., W. Bogusz, D. Boldini, M. Brandtner, R. Brierley, S. Dimova, G. Franzen, H. Ganz, U. Grunicke, N. Malakatas, A. Pecker, K. Roessler, A. Sciotti, A. van Seters, МL. Sousa. „Prospects for designing tunnels and other underground structures in the context of the Eurocodes”, European commission 2022, ISSN 1831-9424.
2. Pavlov, P., L. Totev, D. Tondera. Einsatz einer Tunnel-Bohrmaschine bei der Auffahrung des zweiten U-Bahn-Tunnels der Sofioter Metro. Scientific Reports on Resourse Issues 2012. Volume 2. Freiberg, Germany. ISSN 2190-555X. s. 228-234.
3. Павлов, П., Б. Борисов. Строителство на еднопътен метротунел по нов австрийски тунелен метод. Разширение на първи метродиаметър, София – участък от МС 13-19. 56-та международна научна конференция на МГУ. Свитък ІІ „Добив и преработка на минерални суровини”. ISSN 1312-1820. C. 93-96.
4. Проект за разширение на метрото в София, трета Метролиния – депо „бул. Ботевградско шосе – бул. „Владимир Вазов“ – централна градска част – жк „Овча купел“, първи етап – от km 4+320 (mc5) до km 11+966,34 Обособена позиция № 4 тунелен участък от стартова шахта km 11+966,34 до km 7+186,95 и от km 7+116,1 до km 4+950, включително реконструкциите на съществуващата инфраструктура и вентилационни уредби.” Подобект: междинна вентилационна и водоотливна станция в участък мс 12 – мс 14. 2018 г.
5. Жечев, Н. „Особености на конструктивните проблеми при реконструкция на тунели- геоложко и конструктивно обследване, сп. Минно дело и геология 11/ 2020, ISSN 0861 – 5713.
6. Жечев, Н. „Особености на конструктивните проблеми при реконструкция на тунели- планиране и моделиране“, сп. Минно дело и геология 12/ 2020, ISSN 0861 – 5713.
7. Балев, В. 3D Симулация при прокарване на тунел с помощта на 2d софтуер по метод на крайни елементи, сп. Минно дело и геология 5-6/2018, ISSN 0861 – 5713.
8. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции – 1987 г. и последвали изменения.

ТУНЕЛИТЕ В СОФИЙСКОТО МЕТРО, ИЗГРАДЕНИ С ТУНЕЛНИ ПРОБИВНИ МАШИНИ С ЩИТ

Доц. д-р инж. Иван Митев
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледано строителството на тунелите в участъците: МС „Сердика“ – МС „Стадион В. Левски“ на Линия 1, Надлез „Надежда“- МС „НДК“ на линия 2 и МС „Театрална“ – МС „Красно село“ на Линия 3, изградени с тунелни пробивни машини с щит. Посочени са инженерно-геоложките, xидpогеоложките и сеизмоложки условия по трасето на метрото, които обуславят методите на работа и основните изисквания както към ТПМ, така и към конструкциите на тунелите.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

подземно строителство, тунели, тунелни пробивни машини с щит, Софийско метро

РЕФЕРЕНЦИИ

1..    Братоев, Ст. Софийски метрополитен. Nota bene! Communications. София, 2004.
2..    Братоев, Ст. Софийски метротрасета. Nota bene!  София, 2012.
3.    Братоев, Ст., А. Джоргов Софийско метро 2020. ТЕМ ДИЗАЙН,  София, 2020.
4.     Maidl, B., M. Thewes и U. Maidl, Ръководство по тунелно строителство, том Том I: Конструкции и методи, BAGTC, 2013.
5.     Жечев, Н. Крепежни конструкции и облицовки, София, 2012.
6.    Балев, В. 3D симулация при прокарване на тунел с помощта на 2d софтуер по метод на крайни елементи“. списание „Минно дело и геология“ ISSN 0861-5713 ISSN 2603-4549 (online) бр. 5-6/2018
7.    Tamaskovics N., Pavlov P., Totev L Tondera D., Computational  pothole mining subsidence analysis. Journal of Mining and Geological Sciences, Volume 60, Part II Mining, Technology and Mineral Procesing, 2017. ISSN 2535-1184. p. 7-9
8.    Tamaskovics N., Tondera D., Pavlov P., Totev L. Computational pothole mine subsidence analysis for multilayer sites. Journal of Mining and Geological Sciences, Volume 62, Part II, 2019. ISSN 2682 – 9525 (2683-0027 online) p. 99-102.

УШИРЕНИЕ НА ТУНЕЛНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ

Доц. д-р инж. Иван Митев
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледана проектна разработка, пред-виждаща уширяване на тунелен профил и последващото му укрепване. Тунелният участък попада в обхвата на техническа рехабилитация на път Извършено е и допълнително числено моделиране на из-брано представително напречно сечение на оста на пътя в тунелния участък. Съставен е двумерен модел чрез проведени инженерно-геоложки и геодезически проучвания, както и допълнителни геотехнически огледи и е изграден концептуален модел. Показани са резултатите от извършените изследвания, както и техния анализ. Изготвени са числени модели за проследяване поетапното изпълнение на проектното решение.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

подземно строителство, геотехни-ка, тунели, числено моделиране

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Zhechev, N. R. Problems of ecology and security in the contact area between old and new tunnels. 18- th International Multidisciplinary scientific geoconference and expo SGEM2018. Conference proceedings. Volume 18, доклад №74, стр.585.

ПРИЛОЖНА НАНОТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПОЧВИ В ЗЕМНАТА ОСНОВА НА ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

доц. д-р инж. иван митев
РЕЗЮМЕ

Основната цел на изследването е насоченa към укрепване на „земното легло“ на пътно платно със високи стойности на външни натоварвания, чрез прилагане на нанотехнология при изпълнението на строително-монтажните работи и постигане на оптимизационни резултати в изкопните работи, дейностите по уплътняване на земното легло, транспортните разходи, усвояването на площи за депониране, скъсяването на работния срок в частта на подготовката на „земното легло“.  Настоящата разработка третира патентована технология на PowerCem Technologies B.V., чрез влагане на зеолитна нанодобавка в състава на почвите и материалите, необходими за извършване на стабилизация на „земното легло“. В състава на добавката се съдържат около 200 напълно безвредни компонента, а основното ѝ приложение е като добавка към цимента, която химически изменя, свързаните материали и значително подобрява качества на получения композит.

Ключови думи

нанотехнологии, зеолитни добавки, почви, заздравяване

РЕФЕРЕНЦИИ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ЧИСЛЕНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА МЕТРОТУНЕЛ ПО НОВ АВСТРИЙСКИ ТУНЕЛЕН МЕТОД

Доц. д-р инж. Иван Митев
РЕЗЮМЕ

Предмет на публикацията е моделирането на тунелен метроучастък в изчислителна програма, която се базира на метода на крайните елементи. Направен е анализ на получените резултати за напрегнато и деформираното състояние в масива при преминаването на тунела през участъка. Сравнени са данните за деформациите на повърхността, които са получени от модела, с реално измерени при мониторинга на строителството и оразмеряване на първична облицовка.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

числено моделиране; нов австрийски тунелен метод; деформации; напрегнато и деформирано състояние в масива; метод на крайни елементи.

РЕФЕРЕНЦИИ

1. МРРБ, Норми за проектиране на плоско фундиране.
2. Марков, И. Метод на крайните елементи, София, 2014.
3 Проект за Мониторинг на сградите в зоната на влияние на строителството – km 4+950.00 – 5+141.45.
4. Проект за Разширение на Метро София III-та метролиния: бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Централна градска част – ж.к. Овча купел; i-wi етап от km4+320(МС5) до km11+966,34 (МС14). Тунел по НАТМ от km4+946,89 до km5+122,59(МС6).
5. B. Maidl, M. Thewes и U. Maidl, Handbook of tunnel Engineering II, Berlin: Ernst & Son, 2014.
6. B. Maidl, M. Thewes и U. Maidl, Ръководство по тунелно строителство, том Том I: Конструкции и методи, BAGTC, 2013.

УКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА (ЛЬОС) ПОД СЪЩЕСТВУВАЩИ ФУНДАМЕНТИ НА СГРАДИ ПОСРЕДСТВОМ ИНЖЕКТИРАНЕ С ЦИМЕНТОВИ РАЗТВОРИ

Маг. инж. Михаил Петров, ДОЦ. д-р инж. Иван Митев
РЕЗЮМЕ

Статията съдържа информация за заздравяване на земна основа на компрометирани площи под съществуващи сгради посредством инжектиране с циментови разтвори. Разглежданият обект се намира в Северна България. Инжектирането се извършва в льосови почви, като се има предвид, че изчисленото почвено натоварване е R0 = 0,22 MPa. Изчисленията за инжектирането включват натоварването върху единичен фундамент под колона F = 169 kN/m2 и изчисленото натоварване в колоната F = 255 kN.
Основната цел на статията е да предостави решение за аварийно и трайно укрепване на земна основа под съществуващи фундаменти на сгради посредством инжектиране с циментови разтвори.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

циментиране, наземно укрепване

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Илов, Г. Ръководство по Геотехника, разработено съгласно изискванията на ЕВРОКОД 7, София, 2012 г.
2. Евстатиев Д., Р. Ангелова (ред). Циментация на скали и дисперсни почви. София, 1993 г.
3. Evstatiev, D. Loess Improvement Method. Engineering Geology. Sofia, 1988.
4. БДС EN 12716, Execution of special geotechnical works – Jet grouting, 2003
5. www.powercem.com, PowerCem Technologies, The Netherlands.

МНОГОЦЕЛЕВИ ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Доц. д-р инж. Аспарух Камбуров, доц. д-р инж. Иван Митев
РЕЗЮМЕ

Тази публикация описва разработването на университетски ГИС портал и уеб приложение, което позволява качване на граници на планираните проучвателни зони (в различни ГИС формати) и анализ на евентуални конфликти със съществуващите санитарно-охранителни зони. Всички услуги са създадени с продуктите ESRI Enterprise 10.7.1. (Server, Portal, Datastore, Pro и Web AppBuilder), лицензирани от ЕСРИ България за научно-изследователски и образователни цели в МГУ „Св. Иван Рилски”. Данните по проекта са получени по Закона за достъп до обществена информация. Уеб приложението осигурява удобен и интерактивен достъп до данни за широк кръг потребители в минералносуровинната промишленост, включително минни компании, държавни институции и академичен сектор.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

 ГИС, ArcGIS, уеб приложение, облачни технологии

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Камбуров, А. Уеб-базирана ГИС за управление на данните от учебните практики в специалността „Маркшайдерство и геодезия“. Минно дело и геология, 2017, №8-9, 38-43. ISSN 0861-5713.
2. Kamburov, А., T. Slavova, T.Nemska, D. Karshev. Enhancing geo-literacy: cloud-based GIS as innovative informal educational tools. –In: Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria. ISSN 1314-0604.
3. Камбуров, А., И. Митев. Уеб-приложение за анализ на конфликти между проучвателни концесии и учредени санитарно-охранителни зони. -В: Сборник с доклади от ХV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми“, Варна, 3-7 юни 2019. Том 1, 297-302. ISSN 2535-0854.
4. Митев, И. Основни положения при численото моделиране на метро тунел по нов австрийски тунелен метод. Минно дело и геология, 2018/7.
5. Митев, И. Числен модел с анализ на статическо натоварване на конструкция в аварийно състояние на автомобилен тунел и последващо аварийно укрепване. Технологии и практики при подземен добив и минно строителство. 2018/9 ISSN: 1314-7056.

3D ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДЕЛ НА ВЕРТИКАЛНА ШАХТА, ЧАСТ ОТ МЕЖДИННА ВЕНТИЛАЦИОННА И ВОДООТЛИВНА СТАНЦИЯ ОТ ТРЕТА ЛИНИЯ НА МЕТРОТО В СОФИЯ

Доц. д-р инж. Иван Митев
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледана разработка, основната цел на която е да се определи първичното и вторично укрепване при изграждане на вертикална шахта с дълбочина от 40,0 метра. Тя е част от междинна вентилационна и водоотливна станция в участък между Метростанция 12 и Метростанция 14 от трета метролиния на Софийското метро от депо „бул. Ботевградско шосе – бул. „Владимир Вазов“ – централна градска част – жк „Овча купел“. За целта е разработен 3D изчислителен модел, чрез който е определено напрегнатото и деформирано състояние на масива около вертикалната изходна шахта. Чрез 3D моделът е извършена и проверка за определяне на сигурността при взаимодействието на масива с приложените конструктивни решения за първичната (външна) облицовка на шахтата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

подземно строителство, геотехника, числено моделиране

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Митев, И. 2018. Основни положения при численото моделиране на метро тунел по нов австрийски тунелен метод, Минно дело и геология, ISSN: 0861-5713
2. Жечев, Н. Реконструкция на тунели – проблеми по хидроизолирането. VIII International geomechanics conference.
3. Жечев, Н. Реконструкция на тунели – проблеми при облицовките. VIII International geomechanics conference.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.