Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

КРАТКАТА ИСТОРИЯ НА РУДНИК „ЧЕРНО МОРЕ-2“ – ГОРДОСТТА НА ЧЕРНОМОРСКИЯ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН – ЧАСТ I

Доц. инж. Любомир Марков
РЕЗЮМЕ

В статията са представени кратки исторически сведения за мина  „Черно море-2“. Разгледани са минно-геоложките, хидрогеоложките и геомеханичните характеристики на въглищните пластове и вместващите скали. Посочени са въглищните запаси и ресурси на геологопроучвателния участък „Черно море-2“  и качествените показатели на въглищата в масива. Разгледани са основните елементи на рудничната технологична схема: разкриване и подготовка на рудничното поле; системата на разработване; добивните технологии; технологичната схема на прокарване и крепене на фронтовите галерии; рудничен транспорт, вентилация, водоотлив и енергоснабдяване.

Ключови думи

рудник “Черно море-2”, въглищни запаси, технологична схема

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Марков, Л., Ст. Тасева, В. Гигов. Разработване на схема за подготовка, ред на изземване и технология на добивните работи пласт „А“ от II добивно поле на рудник „Черно море-2“. МНИПКИ „Минпроект“, ДНИ, 1983г.
2. Марков, Л. Осушаването на Черноморския басейн – първостепенна задача. Сп. „Въглища“, 4, 1985г.
3. Якимов, П., Д. Гетов, С. Младенова и др. Анализ на състоянието и дейността на Мина „Черно море“ и пътища за реализиране на ефективно развитие на дружеството. Архив на „Минпроект“, м. октомври, 1999г.
4. Михайлова, Евд., Ан. Тончев, Ст. Тасева и др. „Физични, якостни, деформационни и технологични свойства на въглищата и вместващите скали във въглищните находища на България, разработвани по подземен начин. Комитет по Енергетика, НИТИ „Минпроект“-ДНИ, София, 1993г.
5. Емпирични зависимости за изчисляване на стойностите на долната топлина на изгаряне на работно гориво за добиваните въглища. Стопанско обединение „Енергетика“, 1987г.
6. Марков, Л., Св. Петров. Резултати от експерименталното прилагане на камерната система в 301 добивен стълб на рудник „Черно море-2“. Сп. „Минно дело и геология“,1-2, 2001г.
7. Закон за подземните богатства. Обн., ДВ, бр. 23 от 1999г. изм. и доп. бр. 56 от 24.07.2015г.

КРАТКАТА ИСТОРИЯ НА РУДНИК „ЧЕРНО МОРЕ-2“ – ГОРДОСТТА НА ЧЕРНОМОРСКИЯ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН – ЧАСТ II

Доц. инж. Любомир Марков
РЕЗЮМЕ

Въпреки кратката история на рудник „Черно море-2“, Черноморският басейн заема достойно място в историята на българския подземен въгледобив. В Черноморския басейн за целия срок на миннодобивна дейност от 94 години са добити 18,83 млн. t кафяви въглища, като средногодишния добив за този период е 200 хил. t. С развитието на въгледобива в басейна, успоредно с електрификацията на страната, Мина „Черно море“ доставя от десетки години необходимите въглища за страната, както и твърдо гориво за Българските държавни железници. Съществен е приносът на мината и за осигуряването на работни места в района със сравнително добри трудови доходи. Техният брой в периода 1970 – 1998 г. е от 1600 до 1000, след което той намалява до 700 – 500 души. По този начин в района на басейна се създадоха условия за възникване на нови населени места – с. Рудничар и Минно селище Черно море с три поколения миньори.

Ключови думи

Рудник “Черно море-2”, подземен въгледобив

РЕФЕРЕНЦИИ

8. Отчети за дейността на въгледобивните дружества. Комитет по енергетика, „Въглища-Холдинг“ АД, ДАЕЕР, МЕЕР и други правителствени органи.
9. Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията реда за тяхното съгласуване. Приета с ПМС № 248 от 25.10.2013г., обн., ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.
10. Марков, Л., Св. Петров. Окончателен отчет за резултатите от експерименталното прилагане на добивната технология в 301 добивен стълб на рудник „Черно море-2“. Архив на „Минпроект“ ЕАД, 2000 г.
11. Справочни материали за миннодобивната дейност на „Мина Черно море – Бургас“ ЕАД.
12. План за действие за преструктуриране, премахване на субсидиите и финансово оздравяване на търговските дружества в енергийния отрасъл за периода 1998 – 2001г. (утвърден през август 1998г.).
13. Актуализиран план за действие и подготовка на въгледобивния отрасъл за ускорена приватизация за периода 2000 – 2001г. Приет с решение № 356 от 19.06.200 г. на Министерския съвет.
14. Търговски закон. Обн., ДВ, бр. 48 от 18.06.1991г.
15. Информация от Мина „Черно море“ ЕАД Бургас до ДАЕЕР, София, Управление „Въгледобив“, във връзка с разработването на „План за действие за подготовка на минните дружества за бърза приватизация, съгласно писмо 94 – ВГ- 11/9.02.2000 г.
16. Марков, Л., Н. Стоименов, Ст. Тасева. Оценка на работоспособността на прилаганите механизирани комплекси, технически изисквания, целесъобразност от усвояване производството на крепежни секции у нас. „Минпроект“ ЕАД, м. април, 1996 г.
17. Нови технологии в „Мина Черно море-Бургас“ ЕАД – верният път. Сп.„Минно дело и геология“, 6, 2006 г.

119 ГОДИНИ МИННОДОБИВНА ДЕЙНОСТ В ЗАПАДНОМАРИШКИЯ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН – I ЧАСТ

Доц. инж. любомир марков
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледана дейността в Западномаришкия въглищен басейн, продължила до 2003 г. В първата част на статията са разгледани минногеоложката, геомеханичната и технологичната характеристика на въглищния пласт и вместващите скали; въглищните запаси и ресурси на Мини „Маришки басейн“ към 01.01.2006 г. и качествените показатели на въглищата в масива. Дадени са общи сведения и характеристика на технологичната схема на рудника, а именно разкриване и подготовка на рудничните полета; системите на разработване и реда на подготовка и изземване на добивните стълбове; добивните технологии и технологичните схеми за прокарване и крепене на фронтовите галерии; рудничния транспорт, вентилацията, водоотлива и енергоснабдяването.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Мини “Маришки басейн”, показатели

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Михайлова, Евд., Анг. Тончев, Ст. Тасева и др. Справочник „Физични, якостни, деформационни и технологични свойства на въглищата и вместващите скали във въглищните находища на България, разработвани по подземен начин.” Комитет по енергетика, НИТИ „Минпроект” – ДНИ, София, 1993.
2.    Баланс на запасите и ресурсите на подземните богатства в Република България. 01.01.2006 г. IV група твърди горива. Министерство на околната среда и водите -2006г.
3.    Сто години добив на въглища в маришкия басейн. Архив на Мини „Маришки басейн”, септември 1995.
4.    Петков, П. 100 години добив на въглища в „Маришки басейн”, Списание „Минно дело и геология”, август 1995.
5.    Михайлова, Евд., Анг. Тончев. Поддържане на минните изработки в много неустойчиви скали. Архив на „Минпроект” 1994-1995.
6.    Братанов, Ст. 90 години „Маришки басейн”, Списание „Минно дело”, октомври 1985.
7.    Якимов, П., Л. Марков, Ст. Тасева, Г. Койчев и др.  Анализ на състоянието и дейността на  Мини „Маришки басейн” АД и пътища за ефективно развитие на дружеството, Архив на „Минпроект”, октомври 1993.
8.    Марков, Л. Оценка на работоспособността за прилаганите механизирани комплекси в условията на Мини „Маришки басейн” и препоръки за избор на подходящи типове. Доклад, изнесен на Техническата конференция по случай 100-годишнината на Мини „Маришки басейн” – Димитровград, 1995.

119 ГОДИНИ МИННОДОБИВНА ДЕЙНОСТ В ЗАПАДНОМАРИШКИЯ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН – II ЧАСТ

Доц. инж. любомир марков
РЕЗЮМЕ

В статията са разгледани производствено-технологични резултати от миннодобивната дейност на Мини „Маришки басейн” ЕАД до момента на неговата ликвидация. Посочени са количествените и качествените показатели на добитите въглища по години. Разгледана е структурата и числеността на персонала, организацията, управлението и производителността на труда като е направен анализ на технико-икономическите показатели и са посочени основните изводи и причини за състоянието на миннодобивното дружество, вкл. и тези довели до неговата техническа и фактическа ликвидация. В заключение авторът посочва, че в продължение на 25 години (1965 – 1987 г.) добитите въглища от Мини „маришки басейн” ЕАД достигат 2 до 3 млн. t при положителни икономически показатели.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Мини “Маришки басейн”, показатели

РЕФЕРЕНЦИИ

9.    Класификация на запасите и ресурсите на находищата на твърди подземни богатства, утвърдена с решение на МС № 413/14.08.1998г.
10.    Отчети за дейността на въгледобивните дружества. Комитет по енергетика, „Холдинг въглища„ АД, ДАЕЕР, МЕЕР и др.органи.
11.    Емпирични зависимости за изчисляване стойностите на долната топлина на изгаряне на работното гориво. Стопанско обединение „Енергетика“, 1987 г;
12.    Колев Н, Тъпанаров В., Панагонов М., Наръчник на работника в обогатителните фабрики. Издание „Техника“ гр.София, 1983г.
13.    Марков Л. Резултати от структурната реформа във въгледобивната промишленост, списание „Минно дело и геология“, бр. 8-9, 2011 г.

41 ГОДИНИ МИННОДОБИВНА ДЕЙНОСТ В МИНА „БИСТРИЦА“ – ЧАСТ I

Доц. инж. любомир марков
РЕЗЮМЕ

В статията е отразена дейността на Мина „Бистрица“ в Кюстендилския въглищен басейн, продължила до 1996 г. В нея са разгледани минногеоложката, геомеханичната и технологичната характеристика на въглищния пласт и вместващите скали. Дадени са общи сведения и характеристика на технологичната схема на рудника, а именно разкриване и подготовка на рудничните полета системите на разработване и реда на подготовка и изземване на добивните стълбове добивните технологии рудничния транспорт, вентилацията, водоотлива и енергоснабдяването. Посочени са производствено-технологичните резултати от миннодобивната дейност и е направен анализ на техническата ликвидация на Мина „Б истрица” ЕАД и създаването на ново търговско дружество Мина „Витрен“ ЕООД

КЛЮЧОВИ ДУМИ
РЕФЕРЕНЦИИ

2. Якимов, П., Л. Марков, Ст. Тасева, Г. Койчев и др. Анализ на състоянието и дейността на Мина „Бистрица“ ООД и пътища за ефективно развитие на дружеството. Архив на „Минпроект“, м. юни,1993г.
З. Михайлова, Евд., М. Илиев, Л. Марков и др. Разработване и внедряване на рационални добивни технологии за условията на Кюстендилския въглищен басейн. Архив на НИТИ „Минпроект“, 1986.
6. Алексов, П., Л. Марков. Доклад за извършена експертна оценка на добивен механизиран комплекс 2ОКП-70Э собственост на Мини „Перник“ ЕАД в ликвидация. Архив на Мини „Перник“ ЕАД, гр. Перник, м. април, 2001.
7. Програма за подобряване на технико-икономическите и финансовите показатели на Мина „Бистрица“ ЕАД, гр. Кюстендил, м. Май, 1996.
9. Марков, Л. Резултати от структурната реформа във въгледобивната промишленост. Сп. „Минно дело и геология“, 7, 2011.

41 ГОДИНИ МИННОДОБИВНА ДЕЙНОСТ В МИНА „БИСТРИЦА“ – ЧАСТ 2

Доц. инж. любомир марков
РЕЗЮМЕ

В статията е отразена дейността на Мина „Бистрица“ в Кюстендилския въглищен басейн, продължила до 1996 г. В нея са разгледани минногеоложката, геомеханичната и технологичната характеристика на въглищния пласт и вместващите скали. Дадени са общи сведения и характеристика на технологичната схема на рудника, а именно разкриване и подготовка на рудничните полета; системите на разработване и реда на подготовка и изземване на добивните стълбове; добивните технологии; рудничния транспорт, вентилацията, водоотлива и енергоснабдяването. Посочени са производствено-технологичните резултати от миннодобивната дейност и е направен анализ на техническата ликвидация на Мина „Бистрица” ЕАД и създаването на ново търговско дружество Мина „Витрен“ ЕООД.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Мина „Бистрица“,  Кюстендилския въглищен басейн, въглища

РЕФЕРЕНЦИИ

2. Якимов, П., Л. Марков, Ст. Тасева, Г. Койчев и др. Анализ на състоянието и дейността на Мина „Бистрица“ ООД и пътища за ефективно развитие на дружеството. Архив на „Минпроект“, м. юни,1993г.
З. Михайлова, Евд., М. Илиев, Л. Марков и др. Разработване и внедряване на рационални добивни технологии за условията на Кюстендилския въглищен басейн. Архив на НИТИ „Минпроект“, 1986.
6. Алексов, П., Л. Марков. Доклад за извършена експертна оценка на добивен механизиран комплекс 2ОКП-70Э собственост на Мини „Перник“ ЕАД в ликвидация. Архив на Мини „Перник“ ЕАД, гр. Перник, м. април, 2001.
7. Програма за подобряване на технико-икономическите и финансовите показатели на Мина „Бистрица“ ЕАД, гр. Кюстендил, м. Май, 1996.
9. Марков, Л. Резултати от структурната реформа във въгледобивната промишленост. Сп. „Минно дело и геология“, 7, 2011.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.